EPN-V2

MBIB4240 Informasjons- og kulturinstitusjoner Emneplan

Engelsk emnenavn
Institutions Promoting Information and Culture
Studieprogram
Bibliotek- og informasjonsvitenskap, enkeltemner master
Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - deltid
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette kurset vil ha et samfunnsvitenskapelig perspektiv på informasjons- og kulturinstitusjoner, med særlig fokus på arkiv, bibliotek og museer, og de informasjonsformidlende profesjonenes framvekst, institusjonalisering og rolle.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har avansert kunnskap om informasjons- og kulturformidlende institusjoner, først og fremst arkiv og bibliotek, og disse institusjonenes verdigrunnlag og samfunnsmessige rolle
 • har spesialisert kunnskap og forståelse av forholdet mellom institusjonstypene og hvordan dette forholdet påvirkes og endres av politiske, demografiske, kulturelle og teknologiske endringer i de informasjons- og kulturformidlende institusjonenes omgivelser
 • har inngående kunnskap om profesjonenes rolle og profesjonell praksis i de tre institusjonstypene
 • har kunnskap om relevante teorier fra samfunnsvitenskapen som for eksempel offentlighetsteori og kulturteori, samt teorier og metoder for å verdsette og anslå nytten av informasjons- og kulturformidlende institusjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan beherske relevante teoretiske begrep og perspektiv som benyttes i forskningen på feltet for å analysere og forstå de aktuelle institusjonene, deres historie, utviklings- og endringsprosesser mv
 • kan reflektere over profesjonell praksis i arkiv og bibliotek
 • har utviklet et kunnskapsgrunnlag med hensyn til empirisk feltkunnskap og med hensyn til teori og metoder som setter dem i stand til å designe og gjennomføre forskningsprosjekt om informasjons- og kulturformidlende institusjoner
 • kan lede komplekse planleggingsprosesser med sikte på å kunne aktualisere arkivenes og bibliotekenes rolle i forhold til samfunnsmessige endringer

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til å samarbeide på tvers av informasjonsfaglige spesialiseringer
 • har evne til å delta i faglige og vitenskapelige diskusjoner og debatter
 • har større bevissthet om innovative prosjekter og aktiviteter som skjer i skandinaviske arkiv, bibliotek og museer, og samt internasjonalt

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet organiseres som en serie av tre/fire samlinger over tre dager.

Undervisningsformer veksler mellom forelesinger, seminar, studiebesøk, diskusjoner, gruppearbeid, presentasjon og selvstudium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 1. En 5 - 10 minutter muntlig gruppepresentasjon av et mindre gruppearbeid (ca. 3-4 studenter hver gruppe).
 2. En 15 minutter muntlig presentasjon av kandidatenes semesteroppgave. Presentasjonene holdes individuelt eller i grupper av to, dersom oppgaven skrives sammen.

Presentasjoner kan gjøres på Zoom, i klasserommet eller tas opp på forhånd (ppt eller video), og skal leveres til Canvas i etterkant for godkjenning av emneansvarlig (bestått/ikke bestått).

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Vurderingsform er en semesteroppgave. Semesteroppgaven kan skrives individuelt, omfang skal da være på ca 20 sider, eller den kan skrives i gruppe av 2 studenter, omfanget skal da være på ca 25 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Emneansvarlig