EPN

MBIB4140 Metadata og interoperabilitet Emneplan

Engelsk emnenavn
Metadata and Interoperability
Studieprogram
Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap / Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - deltid
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I emnet gjennomgås teknologier, standarder og protokoller som ligger til grunn for moderne webbaserte informasjonstjenester. Viktige prinsipper, metoder og teknikker som benyttes ved utvikling av webbaserte tjenester og digitale bibliotek, blir også tatt opp:

 • Kunnskap om sentrale tekniske webstandarder
 • Web- og tjenestearkitektur
 • Grunnleggende og generelle prinsipper for interoperabilitet
 • Kjerneprinsippene for utvikling av en produksjonslinje for data inkludert transformasjon, berikelse, datakvalitet og publisering
 • Ulike måter for å sikre interoperabilitet mellom metadataformater
 • Kunnskap om utbredte protokoller og standarder som understøtter interoperabilitet mellom informasjonssystemer

Undervisningsspråk er norsk.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger videre på og forutsetter kjennskap til stoff som er gjennomgått i bachelorutdanningen. Dette inkluderer SQL, HTML/CSS og XML.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har spesialisert innsikt i sentrale tekniske webstandarder
 • har spesialisert kunnskap om API-design og -utforsking
 • har inngående kunnskap om grunnleggende og generelle prinsipper for interoperabilitet
 • har inngående kunnskap om ulike måter å sikre interoperabilitet mellom metadataformater på
 • har spesialisert kunnskap om gjenbruk og prosessering av data

Ferdigheter

Studenten

 • kan jobbe praktisk med datautveksling og metadatakonvertering for å utvikle en datadrevet produksjonslinje
 • kan anvende ontologier
 • har bestillerkompetanse på teknologiske løsninger for å utvikle framtidsrettede informasjonsbaserte tjenester som understøtter interoperabilitet
 • kan delta i og ha ansvaret for arbeidet med interoperabilitet mellom forskjellige informasjonssystemer
 • kan jobbe praktisk med datakilder og API-er ved hjelp av enkle skript

Generell kompetanse

Studenten har evnen til å

 • analysere, vurdere og diskutere rollen metadata spiller innen interoperabilitet
 • delta i metadata- og interoperabilitetsprosjekter

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet organiseres som en ukentlig seminarserie. Studentene kan følge forelesningene både på campus og nett.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: En refleksjonsnotat om et oppgitt emne med et omfang på 3.300-3.750 tegn
 • Arbeidskrav 2: En refleksjonsnotat om et annet oppgitt emne med et omfang på 3.300-3.750 tegn

Arbeidskravene skrives individuelt. Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Vurderingsformen er en skriftlig semesteroppgave. Semesteroppgaven kan skrives individuelt - omfang skal da være på ca. 15 sider (35.000 tegn inkludert mellomrom), eller den kan skrives i gruppe av to til tre studenter. Omfang skal da være på ca. 20 sider  (46.000 tegn inkludert mellomrom). Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Dersom semesteroppgaven gjøres som gruppe, må alle i gruppa framstille seg til ny/utsatt eksamen ved ikke bestått. En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven  til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.  

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Opptakskrav

Du kan søke opptak til dette emnet utenom masterutdanningen.

Opptakskrav

Samme opptakskrav som til master i bibliotek- og informasjonsvitenskap, samt gjennomsnittskarakter C fra bachelorgraden.

Emneansvarlig

David Massey