EPN

MBIB4000 Vitenskapsteori og metode Emneplan

Engelsk emnenavn
Research Methods and Theory of Science
Studieprogram
Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap / Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - deltid
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir studentene erfaring i å vurdere og formidle vitenskapelige tekster, og dekker praktiske og teoretiske kunnskaper knyttet til de enkelte stadiene i en forskningsprosess.

Emnet er obligatorisk for alle studenter.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om de ulike vitenskapsteoretiske syn på hva som konstituerer kunnskap
 • har kunnskap om det vitenskapsteoretiske grunnlag for bibliotek- og informasjonsvitenskap som fagfelt
 • har spesialisert innsikt i kriterier for forskningskvalitet og for etisk forsvarlig forskning
 • har spesialisert kunnskap om vesentlige kvantitative og kvalitative metoder for innsamling, bearbeiding og analyse av forskningsdata
 • har teoretisk og praktisk kunnskap om fasene i et forskningsprosjekt, fra problemutforming til rapportering og publisering

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere kvaliteten i eksisterende forskning og relatere den til det vitenskapsteoretiske grunnlaget for bibliotek- og informasjonsvitenskapen
 • kan formulere forskningsspørsmål og relatere dem til aktuelle metodevalg
 • kan planlegge og utforme et selvstendig forskningsprosjekt i form av en masteroppgave

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte kriterier for forskningskvalitet både skriftlig og muntlig 
 • kan utforme et forskningsprosjekt på størrelse med en masteroppgave og dele sine refleksjoner både skriftlig og muntlig

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet organiseres som en serie av fire samlinger over tre dager.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 1. Studentene skal gjennomføre et gruppearbeid knyttet til en kvalitetsmessig vurdering av bibliotek- og informasjonsfaglige forskningsprosjekter. Det gis veiledning i form av skriftlig hverandrevurdering, dvs. at to og to grupper gir tilbakemeldinger til hverandre. Hver gruppe leverer deretter et skriftlig arbeid på maksimum 4 sider.
 2. Hver enkelt student presenterer sitt selvstendige forskningsprosjekt (se vurderingsform) muntlig på 4. samling og er opponent for en medstudent. Det gis også veiledning av en faglærer i forbindelse med presentasjonen. Det tilbys ikke veiledning fra faglærere utenom dette. 

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Ved sykdomsfravær godkjennes det første arbeidskravet så sant studenten er delaktig i den skriftlige innleveringen. Ved sykdomsfravær på 4. samling, må opponentansvaret ivaretas ved at de berørte studentene kommuniserer direkte med hverandre utenom samlingen og bekrefter kommunikasjonen overfor faglærer.

Vurdering og eksamen

Vurderingsformen er en individuell skriftlig oppgave (10-12 sider), der studenten skal utforme et selvstendig forskningsprosjekt. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5. Oppgaven er å betrakte som en forberedelse til masteroppgaven. 

Studenter som ikke består ordinær eksamen, kan ved ny/utsatt eksamen levere en omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått / Ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Anita Sandberg