EPN-V2

MBH4360 Barnehagen for en bærekraftig fremtid Emneplan

Engelsk emnenavn
Kindergarten for a Sustainable Future
Studieprogram
Masterstudium i barnehagekunnskap
Masterstudium i barnehagekunnskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Behovet for omstilling og handling for å unngå en global natur- og klimakatastrofe har aldri vært større. I det store bildet kan barnehagene kanskje virke ubetydelige for å fremme forandring, men barnehagen kan være en viktig bidragsyter. For det første ved å gi barn begynnende erfaringer med bærekraftig utvikling: fremme respekt for natur og arter, utvikle solidaritet med andre mennesker samt hjelpe barn til kritisk tenkning. For det andre kan barnehagene gå frem som eksempler på praksis som bidrar til en bærekraftig utvikling. For å oppnå dette krever det barnehagelærere med kompetanse om bærekraftig utvikling og bærekraftdidaktikk for fremtidens barnehage.

Emnet Barnehagen for en bærekraftig fremtid er tverrfaglig og legger opp til en hel-tilnærming til barnehagen. Det vil si at bærekraftig utvikling ses i en helhetlig sammenheng og omfatter hele barnehagens virksomhet. Verdiene som formidles til barn må gjenspeiles i barnehagens praksis. Derfor vektlegges det en praktisk tilnærming der studentenes prosjekter foregår i barnehagen og relevante miljøer for barnehagen. Undervisningen vil fremme handlingskompetanse, praktisk kompetanse og kompetanse i kritisk tenkning. Målet er at barnehagen skal bli en del av fremtidens løsninger for å redusere det økologiske fotavtrykket.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har fordypet kunnskap om bærekraftig utvikling, herunder historisk bakgrunn og økologiske, sosiale og økonomiske sammenhenger og utfordringer
 • har fordypet kunnskap om natur- og klimakrisen og de innvirkninger disse har på natur og samfunn
 • har inngående kunnskap om pedagogisk arbeid med bærekraftig utvikling i barnehagen

Ferdigheter

Studenten

 • kan utvikle og gjennomføre tverrfaglige prosjekter i barnehage knyttet til temaet bærekraftig utvikling som
 • kan gi barn konstruktivt håp i møte med fremtida kan lede og veilede personalet i endrings- og utviklingsprosesser knyttet til barnehagens pedagogiske arbeid med bærekraftig utvikling
 • kan bidra til at barnehagens praksis blir mer bærekraftig

Generell kompetanse

 • kan bidra til nytenkning, innovasjonsprosesser og praktiske prosjekter for arbeid med bærekraftig utvikling i fremtidens barnehage
 • kan kritisk reflektere over tematikk knyttet til bærekraftig utvikling
 • kan formidle aktuelt fagstoff og debatt og veilede personalet i barnehagen om bærekraftig utvikling

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er samlingsbasert. Samlingene er tematiske og foregår på ulike steder slik som campus og gjennom ekskursjoner. Undervisningsformene er basert på forskjellige pedagogiske arbeidsformer som forelesninger, seminarer, gruppearbeid og prosjektarbeid knyttet til pedagogisk arbeid med bærekraftig utvikling i barnehagen. Det forutsettes at studentene er aktive og arbeider med prosjekt i og mellom samlingene. Studentene vil knyttes til barnehager der de kan drive prosjekt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav og faglige aktiviteter har som mål at studentene skal anvende kunnskap om bærekraftig utvikling og kritisk reflektere over kunnskapen de tilegner seg gjennom semesteret.

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

 • Individuell prosjektskisse (1000 ord +/- 10%) som beskriver planer for prosjektarbeid i barnehagen
 • Individuell muntlig presentasjon (på om lag 20 min) basert på gjennomført prosjektarbeid i barnehagen

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse på alle deler av samlingene. Fravær utover 20 prosent, eller mer enn én samling, medfører at studenten blir trukket fra eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver, etter avtale med fagansvarlig. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen over fem dager. Oppgaven har et omfang på 3500 ord +/- 10%.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen. Det gis ny oppgavetekst.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. Det forutsettes at regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til utdanningen som evaluerer vurderingsordningene i emnet og studiet som helhet.