EPN

MBH4350 Teamledelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Team leadership
Studieprogram
Masterstudium i barnehagekunnskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Det eksisterer et mangfold av teambasert arbeid i barnehagen, deriblant avdelingsteam, baseteam og lederteam. Å lede teamene til tett samspill er viktig for å få teamene til å mestre det pedagogiske arbeidet med barn. Å utvikle reflekterte praktikere, slippe til flere stemmer, lytte til motstand i personalgruppa og møte konflikter med åpenhet, kan bidra til gode team i et demokratisk fellesskap i barnehagen. Samtidig skal beslutninger som fattes være faglige fundert, og profesjonskunnskap skal ha avgjørende betydning for arbeidet i barnehagen.

Demokratiet spiller en sentral rolle i dagens samfunn og det påvirker barnehagen på flere måter. I følge rammeplanen skal barnehagen fremme demokrati og øke demokratiforståelsen til barn, blant annet ved at barn får muligheten til å medvirke til barnehagens innhold. Barnehagene skal fremme et inkluderende fellesskap med respekt for forskjellighet også for personalgruppen. Barnehageledere har spesielt ansvar i å lede demokratiske prosesser i personalgrupper med ansatte som har ulik kompetanse, erfaring og kulturell bakgrunn.

Masterstudiet er bygget opp som et samlingsbasert studium over to år. Det kan søkes om å gjennomføre studiet over lenger tid etter godkjent opptak. Fullført studium fører frem til Mastergrad i Barnehagekunnskap med studieretning barnehageledelse.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor ledelse sett i et demokratiperspektiv
 • har spesialisert innsikt i hvordan lede teambasert arbeid i barnehagen
 • kan anvende kunnskap om medvirkning, styring og refleksjon for å fremme demokrati i barnehagen
 • kan analysere barnehagefaglige problemstillinger med utgangspunkt i en forståelse av personalgruppers ulike kompetanse, erfaring og kulturell bakgrunn

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor barnehageledelse og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan analysere og forstå konflikter og motstand sett i lys av demokratiske prosesser i barnehagen
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset utviklingsprosjekt i barnehagen under veiledning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere problemstillinger knyttet til barnehageledelse i et demokratiperspektiv
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om ledelse i konfliktsituasjoner og motstandsfylte utviklingsprosesser
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor barnehageledelse, spesielt sett opp imot teamarbeid, medvirkning, styring og refleksjon

Innhold

Emnet inneholder følgende hovedtemaer:

 •  Teamledelse og teambasert arbeid
 • Demokratiets rolle for en barnehageleder
 • Medvirkning, mål og styring
 • Ledelse av reflekterte praktikere
 • Hvordan lede når det oppstår konflikter og motstand

Arbeids- og undervisningsformer

Alle studenter må enten ha arbeidstilknytning til en barnehage når de gjennomfører emnet, eller ta kontakt via OsloMet med en av universitetets praksisbarnehager.

Alle studenter må enten ha arbeidstilknytning til en barnehage når de gjennomfører emnet, eller ta kontakt via OsloMet med en av universitetets praksisbarnehager for gjennomføring av arbeidskrav tilknyttet emnet. Barnehagen er en viktig læringsarena mellom samlingene, og brukes som en arena for utforskning av temaer som tas opp i undervisningen.

Undervisningen gjennomføres som samlinger med. Mellom samlingene arbeider studentene med oppgaver og pensum.

Undervisningen gjennomføres med veksling mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, modellering av gruppeprosesser, studentpresentasjoner, seminarer og lignende. Egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføringen og det forutsettes av studentene forbereder seg til samlingene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før avsluttende eksamen kan avlegges:

 • Skriftlig arbeidskrav, i gruppe, om ledelse og demokrati i barnehagen, gjerne knyttet opp mot tema for masteroppgaven (selve oppgaveteksten uten litteraturliste skal være på 2000 ord +/- 10%).

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse på alle deler av samlingene. I læringsløpet skal studentene dele erfaringer og faglig kompetanse med hverandre, slik at mangfold og variasjon i fagbakgrunn og erfaringer utnyttes som ressurs for gjensidig læring. Denne typen faglig aktivitet kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere.

Fravær utover 20 prosent medfører at studenten blir trukket fra eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver, etter avtale med fagansvarlig. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen (3000 ord +/- 10 %) med varighet på 48 timer.

Ny/Utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Det blir gitt gradert karakter A-F, der A-E er bestått og F er ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes ekstern og intern sensor.