EPN

MBH4340 Forsknings- og utviklingsarbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Research and development in Early Childhood Education
Studieprogram
Masterstudium i barnehagekunnskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Forskningsbasert kunnskap er avgjørende for kvaliteten i barnehagene. Barnehagerelevant forskning er et forskningsfelt i utvikling som har stor faglig og metodisk bredde. Det preges på en særskilt måte av barnehagens mandat, aktuelle samfunnsutfordringer og behovet for å utvikle ny kunnskap i fellesskap mellom forskningsinstitusjoner og sektor. Dette stiller krav til oppdatert og inngående kunnskap om hvordan barnehagerelevant forskning kan utvikles, tilrettelegges og gjennomføres.

Målet med emnet er at studenten skal utvikle særskilt kunnskap om og kompetanse i forskningsdesign, forskningsmetoder, forskerroller, tverrfaglige tilnærminger samt samarbeidsmodeller for forskning og utvikling av ny kunnskap mellom utdanningsinstitusjonen og barnehagesektoren.

Forståelse av forskerroller, utvikling av forskningsdesign, utdypet forståelse av og refleksjon over forskningsprosesser, metoder og forskningsetikk står sentralt. Profesjonsrelevant forsknings- og utviklingsarbeid i skjæringspunktet mellom sektor og utdanningsinstitusjon vil vektlegges. Arbeidet med emnet er tett knyttet til forskergrupper ved OsloMet og universitetsbarnehagene.

Emnet tilbyr et utvidet rom for å utforske og få innsikt i viktige sider ved forskningsprosesser. Emnet stiller store krav til selvstendig arbeid og egner seg godt som forarbeid til masteroppgaven.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 •  har avansert kunnskap om forskningsdesign, forskningsmetoder, praktisk-analytiske perspektiver, forskningsetikk og forvaltning/anvendelse av forskningsresultater på utvalgte områder
 • har særskilte kunnskaper om ulike forskerroller og deres implikasjoner for forsknings- og utviklingsarbeid
 • har inngående kunnskap om ulike samarbeidsmodeller som kan benyttes mellom sektor og utdanningsinstitusjon i felles FoU-prosjekter
 • har innsikt i utvalgte, aktuelle FoU-prosjekter ved OsloMet / universitetsbarnehagen
 • har avansert kunnskap om digitalisering av metoder og behandling av ulike typer data

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende inngående kunnskaper om forskningsdesign, metoder og forskningsetikk i forberedelser til egen masteroppgave og i FoU-aktiviteter i tilknytning til forskergrupper / universitetsbarnehage
 • kan analysere og reflektere kritisk over ulike forskerroller og deres betydning for forskningsprosesser og resultater
 • kan delta i FoU-aktiviteter og reflektere kritisk over eget og andres arbeid i en forskergruppe / universitetsbarnehag
 • har ferdigheter i digital behandling av utvalgte typer av data

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og reflektere kritisk over sentrale sider ved forskningsprosesser i barnehagerelevant forskning
 • kan gjennomføre FoU-aktiviteter og anvende sine kunnskaper i disse aktivitetene

Innhold

Emnet består av følgende hovedtemaer:

 • Forskningsdesign
 • Forskningsmetoder, databehandling og analyseprosesser
 • Forskningsetikk
 • Forskerroller
 • Rammevilkår for FoU-arbeid
 • Digitalisering av forskningsprosesser
 • Tverrfaglige tilnærminger til FoU-arbeid
 • Strukturer og modeller for forsknings- og utviklingssamarbeid mellom utdanningsinstitusjon og sektor
 • Barnehagen som felles FoU-arena
 • FoU-aktiviteter og prosjekter i forskergrupper ved OsloMet og i universitetsbarnehagene
 • Formidling og anvendelse av FoU-arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

En viktig arbeidsform i dette emnet er ulike FoU-aktiviteter i tilknytning til forskergrupper og/eller universitetsbarnehager. Studentene skal gjennom dialog med forskergruppene/ universitetsbarnehagene få innsikt i ulike sider ved forskningsprosesser. Arbeidet kan for eksempel ta utgangspunkt i forskningsspørsmål, design eller forskningsskisser, samtaler, innsamling og / eller analyse av forskningsdata, utvikling av vitenskapelige tekster, forskningsseminar og formidling. Videre inngår forelesninger, gruppearbeid, workshops og besøk i utvalgte forskergrupper ved OsloMet og/eller i universitetsbarnehager.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før avsluttende eksamen kan avlegges:

Studentene skal individuelt eller i gruppe, møte en forsker/forskergruppe. I møtet skal studentene søke kunnskap om et tema de har valgt å utforske. Studenten/gruppa skal i etterkant holde en presentasjon for medstudenter hvor de formidler erfaringene/kunnskapen de har fått i møtet med forskeren/forskergruppen. Dette kan være en power-pointpresentasjon, podcast eller annen form for formidling. Ved valg av skriftlig dokumentasjonsform, skal arbeidet ha et omfang på 5-10 sider (1750-3500 ord). Studentene velger selv dokumentasjonsform i samråd med faglærerne.

Arbeidskravet kan danne grunnlag for semesteroppgaven, dvs. at det ikke må danne grunnlag for semesteroppgaven. Studenter kan velge å skrive om et annet tema i semesteroppgaven, enn det arbeidskravet omhandler.[NW1] 

 [NW1]

Krav om deltakelse på faglige aktiviteter

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse på alle deler av samlingene. I læringsløpet skal studentene dele erfaringer og faglig kompetanse med hverandre, slik at mangfold og variasjon i fagbakgrunn og erfaringer utnyttes som ressurs for gjensidig læring. Denne typen faglig aktivitet kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere.

Fravær utover 20 prosent, eller mer enn èn samling, medfører at studenten blir trukket fra eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver, etter avtale med fagansvarlig. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en skriftlig semesteroppgave. Omfang: 3500 ord.  

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ordinær eksamen. Ved første ny og utsatt eksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av semesteroppgaven. Ved senere forsøk leveres ny oppgave. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen innen fristen

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisninger følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Tilsynssensor er oppnevnt for å vurdere helheten i programmet og eksamen i det enkelte emnet.