EPN

MBH4280 Kultur, lek og læring Emneplan

Engelsk emnenavn
Culture, Play and Learning
Studieprogram
Masterstudium i barnehagekunnskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet Kultur, lek og læring er et teoretisk og praktisk emne, noe som kjennetegner både innhold, arbeidsformer og vurdering. Emnet skal videreutvikle forståelsen av samspillet mellom lek og læring, kunst, kultur og natur og hvordan dette kommer til uttrykk i et mangfoldig samfunn.

Emnet sikter mot å gi en utdypet forståelse for å møte barns undring og utforsking, med fagkunnskap og med kompetanse i å utvikle pedagogiske miljøer for lek og læring. Videre utdyper emnet hvordan både kulturen og naturen er arenaer for allsidige kroppslige, sosiale, emosjonelle og kognitive erfaringer og bærekraftig praksiser. Emnet vektlegger barns mangfoldige lek og læring, og hvordan lekens kreative og rasjonelle sider kan møtes og utvikles gjennom improvisasjon og planlegging. Emnet vil også studere kulturbegrepet i vid forstand, og analysere sammenhenger mellom lek, læring og danning i lys av nyere forskning.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om barns mangfoldige lek, læring, eksperimentering, utforsking og filosofering
 • har avansert kunnskap om barnehagen som arena for kroppslige, emosjonelle, kognitive, sosiale og relasjonelle erfaringer
 • har inngående kjennskap til hvordan barn opplever og tar i bruk natur, kultur, rom og stederi sine omgivelser
 • har inngående kjennskap til temaet bærekraft i barnehagen  

Ferdigheter

Studenten

 • har spesialiserte ferdigheter i å fremme barnehagen som en arena for kultur- og naturopplevelser og allsidig lek og læring
 • har særlige ferdigheter i å tilrettelegge og videreutvikle lek inne og ute, og vurdere barnehagens fysiske og estetiske utforming
 • kan analysere sammenhenger mellom lek og læring, samt drøfte disse begrepene på et avansert nivå og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning innenfor slike temaer
 • kan bruke og evaluere forskningsmetoder som er relevante for emnet og også selv analysere teorier, metoder og andres fortolkninger

Generell kompetanse

Studenten kan

 • Kan artikulere, begrunne og verbalt formulere sine ideer om  kultur, lek og læring i barnehagen
 • Kan analysere relevante didaktiske og yrkesetiske problemstillinger knyttet til barns lek og læring
 • Kan reflektere rundt, og analysere, barnehagens ulike praksiser i lys av nyere forskning
 • Kan bidra, vurdere og tenke nytt om barnehagens lekemiljø og barnehagen som kulturarena, barns fysiske miljø og bærekraftige praksiser

Innhold

 • Kulturbegrepet i en barnehagepolitisk kontekst
 • Et bredt læringsbegrep
 • Kropp og bevegelse
 • Lek som kultur og kulturelt uttrykk
 • Lek, materialitet og lekemateriell
 • Bærekraft
 • Naturopplevelser
 • Fysiske miljøer som lek- og læringsarenaer

Arbeids- og undervisningsformer

Det forventes at studentene er aktive i egne læringsprosesser mellom samlingene. Undervisningen veksler mellom forelesninger og praktisk arbeid som blant annet tar utgangspunkt i materialer, lyd, stemme, bevegelse og rom. Kommunikasjon med andre studenter og lærere mellom samlingene foregår via universitetets digitale læringsplattform eller andre egnede medier. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Formålet med arbeidskravet er at studentene skal anvende spesialiserte kunnskaper hentet fra temaene i emnet. Videre skal studentene anvende erfaringene fra arbeidskravet til eksamen.

Studentene skal lage et individuelt skriftlig fagnotat med selvvalgt tema. Et utkast presenteres først for lærere og medstudenter. Tilbakemeldingene fra presentasjonen danner grunnlag for videre arbeid med fagnotatet.  Det skriftlige fagnotatet har et omfang på 2000 ord +/- 10 % og danner grunnlag for eksamen.   

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse på alle deler av samlingene. I læringsløpet skal studentene dele erfaringer og faglig kompetanse med hverandre, slik at mangfold og variasjon i fagbakgrunn og erfaringer utnyttes som ressurs for gjensidig læring. Denne typen faglig aktivitet kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere.

Fravær utover 20 prosent, eller mer enn én samling, medfører at studenten blir trukket fra eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver, etter avtale med fagansvarlig. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Vurdering og eksamen

Eksamen åpner for ulike tekstsjangre/skrivestiler (f.eks. IMRaD-form, teoretiske tekster og vitenskapelig essay med bruk av dikt, skjønnlitterær prosa, narrativer/praksisfortellinger). Individuell skriftlig hjemmeoppgave på 4000 ord +/- 10 %. Litteraturlisten kommer i tillegg. Oppgaven skal bygge på arbeidskravet.

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Ved første ny og utsatt eksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av hjemmeoppgaven. Ved senere forsøk leveres ny hjemmeoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

A - F

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Tilsynssensorer er oppnevnt for å vurdere helheten i programmet og eksamen i det enkelte emnet.