EPN-V2

MBH4270 Barn, kunst og kultur Emneplan

Engelsk emnenavn
Children, art and culture
Studieprogram
Masterstudium i barnehagekunnskap
Masterstudium i barnehagekunnskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet Barn, kunst og kultur er et teoretisk og praktisk emne, noe som kjennetegner både innhold, arbeidsformer og vurdering.

Emnet belyser sammenhenger mellom barns lekuttrykk og andre kunst- og kulturuttrykk. Barn, kunst og kultur speiler den mangfoldige verden barn til enhver tid er en del av. Forståelser av barndom og syn på barn er en viktig del i emnet. Barn utvikler sin egen kultur gjennom møter med verden rundt hvor kultur og natur utgjør viktige bestanddeler.

Demokratisering av kunst og kultur er et viktig grunnlag for deltakelse, sameksistens og samtidig eksistens, samt for utviklingen av et barnekulturelt fortolkningsfellesskap. Gjennom ulike tilnærminger til barnekulturbegrepet legger emnet opp til drøftinger av barnehagen som kunst- og kulturarena.

Kommunikasjon er kunstens fremste formål. Emnet gir en praktisk og teoretisk kunnskap om barns språklige uttrykk, samt håndtering av og bevissthet om det kulturelle og kunstneriske mangfoldet i et medialisert samfunn.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om vitenskapelige og kunstfaglige tilnærminger til barnekulturen
 • har inngående kunnskap om barns egne kulturelle uttrykk
 • har avansert kunnskap om barnehagens kunst- og kulturpraksiser og hvordan disse gjenspeiler samtidens barndomsforståelser
 • har inngående kunnskap om sammenhengene mellom barns lek, kunst og kultur

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere teorier, metoder og fortolkninger og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning innenfor emnet
 • kan gjennomføre og dokumentere et selvstendig forsknings- eller utviklingsarbeid knyttet til estetiske lekprosesser i barnehagen og andre kulturarenaer for barn
 • kan formidle en omfattende tekst, kunstproduksjon og/eller en digital produksjon knyttet til barnehagens lekemiljø og/eller barnehagen som kulturarena
 • kan analysere kunst- og kulturfaglige problemstillinger med utgangspunkt i barnehagens egenart og plass i samfunnet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til nytenking, pedagogisk, kunstnerisk og didaktisk utviklingsarbeid innenfor barnehagen som kulturarena
 • kan analysere relevante fagspesifikke og profesjonsetiske problemstillinger knyttet til barns lek og barnehagen som kulturarena i vår samtid
 • kan formidle omfattende selvstendige arbeider gjennom ulike uttrykksformer

Arbeids- og undervisningsformer

Det forventes at studentene er aktive i egne læringsprosesser mellom samlingene, og at de aktivt prøver ut verktøy, modeller og redskaper de blir introdusert for i samlingene. Undervisningen veksler mellom forelesninger og praktisk arbeid som tar utgangspunkt i lyd, stemme, bevegelse og rom.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Formålet med arbeidskravene er at studentene skal ta i bruk spesialiserte kunnskaper hentet fra temaene i emnet. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 1. Digital produksjon i form av en digital bildebok. Består av digital billedbok med åtte oppslag.
 2. Muntlig framlegg i gruppe basert på fagartikkel. Minimum fem minutter pr. student.
 3. Kunstproduksjon i gruppe. Gruppen presenterer kunstproduksjonen for medstudenter (varighet ca. 20 min) og leder deretter en diskusjon (varighet ca. 10 min).

Arbeidskravene gjenspeiler de praktiske sidene ved emnet, all den tid de krever at studentene skaper, utforsker og sammen reflekterer kritisk over kunst- og kulturuttrykk for, med og av barn. Det gis veiledning i produksjonsprosessene.

Dersom studenten er forhindret i å presentere lages egen avtale med emneansvarlig.

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Det er krav om minst 80 prosent tilstedeværelse på alle deler av samlingene. I læringsløpet skal studentene dele erfaringer og faglig kompetanse med hverandre, slik at mangfold og variasjon i fagbakgrunn og erfaringer utnyttes som ressurs for gjensidig læring. Denne typen faglig aktivitet kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere.

Fravær utover 20 prosent, eller mer enn en samling, medfører at studenten blir trukket fra eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver, etter avtale med fagansvarlig. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeoppgave. Hjemmeoppgaven skal skrives som en artikkel på 2500 ord +/- 10 %, som skal kunne publiseres i et barnehagefaglig tidsskrift. Eksamensoppgaven gis ved oppstarten av emnet og leveres i siste halvdelen av emnet.

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen. Ved første ny og utsatt eksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av hjemmeoppgaven. Ved senere forsøk leveres ny hjemmeoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

A - F

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Tilsynssensorer er oppnevnt for å vurdere helheten i programmet og den eksamen i det enkelte emnet.