EPN

MBH4250 Kulturelt og religiøst mangfold i barnehagen Emneplan

Engelsk emnenavn
Cultural and religious diversity in kindergarten
Studieprogram
Masterstudium i barnehagekunnskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Mangfold fremheves i rammeplanen som en del av barnehagens verdigrunnlag, og i barnehagen møter man mange forskjellige typer mangfold: kulturelt, språklig og religiøst mangfold, ulike erfaringshorisonter og familiekonstellasjoner osv. Det reiser spørsmålet om hva som kreves for at mangfold går fra verdi til å bli praksis. Hvordan kan barnehagen bli «god på mangfold»? På den ene siden krever det kunnskaper og praktiske ferdigheter for å legge til rette for at barna skal føle seg anerkjent, og for at barns og foreldres interesser og rettigheter ivaretas. På den andre siden krever det en utvidet forståelse av hva mangfold er og hvordan det forstås og praktiseres i barnehagen. Mangfold forstås ofte som normativt slik som i barnehagens verdigrunnlag, men det er i tillegg nødvendig å forstå mangfold deskriptivt.

Emnet undersøker hvordan begreper som kultur, mangfold og inkludering forstås og anvendes i forsknings- og barnehagefeltet. Emnet er tverrfaglig og anvender teori og forskning om flerkultur, flerreligiøsitet, sekularisering, kjønn, seksualitet og profesjonsetikk. Videre tematiseres barns danning i en digital verden og digital dømmekraft i barnehagen. Det legges opp til studentaktive og tverrfaglige arbeidsformer.

Emnet inngår som del av masterprogrammet i barnehagekunnskap.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om barnehagen i det flerkulturelle samfunnet.
 • har bred kunnskap om religion og livssyn i barnehagen.
 • har kunnskap om ulike perspektiver på kjønn og seksualitet som er relevante for barnehagen
 • har avansert kunnskap om barnehagefaglige og etiske  perspektiver på digital danning og digital dømmekraft.
 • har kunnskap om kvalitativ metode og forskningsetikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og kritisk reflektere over teorier og diskurser om mangfold.
 • kan anvende teorier om mangfold og flerkulturelle i barnehagefeltet
 • kan gjennomføre et selvstendig empirisk arbeid knyttet til mangfoldsperspektiver med vitenskapsteoretisk forankring og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante fag- og profesjonsetiske problemstillinger knyttet til flerkulturelle og inkluderende praksiser i barndom og barnehage.
 • kan anvende sine kunnskaper om digital danning og digital dømmekraft på praksisutviklende i barnehagen.
 •  bruke resultater fra empirisk arbeid til å utvikle barnehagens pedagogiske praksis

Innhold

 • Emnet inneholder fire temagrupper.

 • Introduksjon til mangfold

 1. Kultur, religion, livssyn, kjønn, seksualitet og legning, etnisitet
 2. Mangfold på individnivå, gruppenivå og samfunnsnivå
 3. Digitalisering og mangfold
 • Rettigheter og mangfold
 1. Rettigheter og medborgerskap
 2. Religionspolitikk
 3. Demokrati og ytringsfrihet
 4. Majoriteter og minoriteter
 • Mangfoldige fellesskap
 1. Mangfold som ressurs eller utfordring
 2. Uenighetsfelleskap
 3. Livssynsåpent samfunn
 4. Profesjonsetikk og tillit
 5. Digital danning og dømmekraft
 • Metode og teori om mangfold
 1. Empirisk undersøkelse
 2. Kvalitativ metode
 3. Interseksjonalitet
 4. Diskursanalyse
 5. Digital metodikk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres i en veksling mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, studentpresentasjoner og seminarer o.l. Det forventes at studentene er aktive i egne læringsprosesser mellom samlingene, og prøver ut verktøy, modeller og redskaper introdusert i samlingene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før eksamen kan avlegges:

 1. Tre skriftlige notater basert på pensum som redegjør for pensumartiklenes metode og vitenskapsteoretisk forankring. Notatene skal ha et omfang på 500 ord (+/- 10 %).
 2. Et empirisk arbeid i barnehagen som dokumenteres i form av en poster.
 3. Skriftlig notat på bakgrunn av det empiriske arbeidet. Notatet skal ha et omfang på 1500 ord +/- 10%. Teksten danner grunnlag for eksamensoppgaven.

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse på alle deler av samlingene. I læringsløpet skal studentene dele erfaringer og faglig kompetanse med hverandre, slik at mangfold og variasjon i fagbakgrunn og erfaringer utnyttes som ressurs for gjensidig læring. Denne typen faglig aktivitet kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere.

Fravær utover 20 prosent, eller mer enn en samling, medfører at studenten blir trukket fra eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver, etter avtale med fagansvarlig. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeoppgave basert på arbeidskrav 3. Omfang skal være 4000 ord (+/- 10 prosent) eksklusiv referanseliste. Veiledning vil bli gitt i skriveprosessen.

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Ved første ny og utsatt eksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av hjemmeoppgaven. Ved senere forsøk leveres ny hjemmeoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

A - F

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Tilsynssensorer er oppnevnt for å vurdere helheten i programmet og eksamen i det enkelte emnet.