EPN

MBH4240 Veiledning i barnehagen som lærende organisasjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Supervision in Early Childhood Education and Care Institutions as Learning Organisations
Studieprogram
Masterstudium i barnehagekunnskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I utvikling av barnehagen står veiledning som verktøy sentralt. Ledere i barnehagen skal sørge for å utvikle personalets kompetanse og følge opp og sikre veiledning for den enkelte (KD, 2017). Emnet tar for seg forskning og teori om ulike tilnærminger til veiledning. Veiledning i personalgrupper i barnehager kan bidra til kompetanse- og profesjonsutvikling. Gjennom veiledning kan kvaliteten i det pedagogiske arbeidet styrkes og utvikles både gjennom individuelle og kollektive læringsprosesser.

Barnehagen som lærende organisasjon er forankret i barnehagesektorens styringsdokumenter. En lærende barnehage er en barnehage som klarer å endre seg og omstille seg i takt med den utviklingen som finner sted i samfunnet. Ledere i barnehagen skal utvikle egen organisasjon når det gjelder struktur, prosesser og systemer, samt kultur som bidrar til organisasjonslæring. I emnet sees temaene veiledning og barnehagen som lærende organisasjon i sammenheng med hverandre.

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om teorier, modeller og metoder i veiledning som fagområde
 • har avansert kunnskap om barnehagen som lærende organisasjon og veiledningens plass i dette arbeidet
 • kan anvende kunnskap om veiledning for å fremme kompetanse- og profesjonsutvikling

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan på en selvstendig måte analysere og kritisk reflektere over en veiledningssamtale og et veiledningsforløp
 • kan analysere og forstå hvordan veiledningsstrukturer kan bidra til å utvikle barnehagen som lærende organisasjon
 • kan bruke relevante veiledningsmetoder for å styrke kompetanse- og profesjonskvalifisering

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante veilednings- og profesjonsetiske problemstillinger
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om veiledning på nye områder
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor veiledningsfeltet

Innhold

Emnet gir en oversikt over sentral teori knyttet til veiledning, organisasjonslæring og kompetanse/profesjonsutvikling.

Det inneholder følgende hovedtemaer:

 • Teorier og forskning om veiledningsfeltet
 • Kommunikasjon, dialog, refleksjon og læring
 • Barnehagen som lærende organisasjon
 • Kompetanse- og profesjonsutvikling
 • Utvikling av systemer og strukturer for organisasjonslæring
 • Profesjonsetikk og veiledning

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres i en veksling mellom forelesninger, veiledningsøvelser, diskusjoner, gruppearbeid, modellering av gruppeprosesser, studentpresentasjoner og seminarer o.l. Egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføringen og det forutsettes av studentene forbereder seg til samlingene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav skal være godkjent før avsluttende eksamen kan avlegges:

1.    Studenten skal dokumentere et veiledningsforløp for å utvikle barnehagen til å være en lærende organisasjon. Arbeidet resulterer i en fagtekst (2000 ord +/- 10 %)

2.    I dette arbeidet inngår minst tre veiledningssamtaler/læringsaktiviteter. 

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse på alle deler av samlingene. I læringsløpet skal studentene dele erfaringer og faglig kompetanse med hverandre, slik at mangfold og variasjon i fagbakgrunn og erfaringer utnyttes som ressurs for gjensidig læring. Denne typen faglig aktivitet kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere.

Fravær utover 20 prosent, eller mer enn en samling, medfører at studenten blir trukket fra eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver, etter avtale med fagansvarlig. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell muntlig eksamen bestående av inntil 15 minutter presentasjon og inntil 15 minutter spørsmål fra sensorer.  Presentasjonen er basert på et gitt utvalg av temaer fra emnet. Studentene får temaene 1 uke før eksamensdato. Studenten velger ett av temaene på bakgrunn av erfaringer med dokumentert veiledningsforløp i skriftlig arbeidskrav. Presentasjonen skal inneholde relevant pensumlitteratur knyttet til valgt tema.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Tillatte hjelpemidler er disposisjon for fremlegget og eventuelt minnepinne med digitalt fremlegg.

Vurderingsuttrykk

A - F

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Tilsynssensorer er oppnevnt for å vurdere helheten i programmet og den eksamen i det enkelte emnet.