EPN

MBH4100 Vitenskapsteori og forskningsmetoder Emneplan

Engelsk emnenavn
Philosophy of science and research methods
Studieprogram
Masterstudium i barnehagekunnskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Vitenskapsteori og forskningsmetoder skal være et redskap for arbeidet med masteroppgaven samt gi en innføring i kunnskapsgrunnlaget i forskning om barn og barnehage. Emnet gir en oversikt over ulike vitenskapsteoretiske retninger, forskningsetikk og metodiske tilnærminger, både kvantitative og kvalitative, som blir brukt i barnehageforskningen. Emnet drøfter hvordan teori, etikk og metodologi bidrar til å danne en analytisk ramme for barnehageforskning.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske og forskningsmetodologiske temaer innenfor barnehageforskning
  • har kunnskap om ulike typer data og etiske og praktiske spørsmål knyttet til datainnsamling i forskning om barn og barnehage

Ferdigheter

Studenten  

  • kan kritisk lese barnehagerelevant forskning med utgangspunkt i vitenskapsteori, forskningsetikk og metoder
  • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten

  • kan analysere barnehagefaglige fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre, barnehagerelevante forsknings- og utviklingsprosjekter

Innhold

Undervisningen har som mål å utvikle studentenes analytiske blikk på teori, metode, empiri og etikk i barnehageforskningen. All forskning, både kvalitativ og kvantitativ, tar utgangspunkt i vitenskapsteoretiske forutsetninger som bygger på ulike kunnskaps- og sannhetssyn. Emnet handler om å bli kjent med, forstå og ta i bruk ulike vitenskapsteorier og kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, for å kritisk kunne vurdere egen og andres forskning.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i dette emnet består av forelesninger i større grupper, hvor alle studieretningene er samlet. I tillegg vil det arrangeres seminarer og gruppearbeid. Seminarer, gruppearbeid og veiledninger vil også kunne foregå digitalt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Studenten må ha deltatt på én individuell veiledning i gruppe. Dette innbefatter et muntlig fremlegg om teori og/eller metode, omfang 10-15 minutter. Fremlegget skal bygge på et skriftlig notat (veiledningsgrunnlag) som leveres senest én uke før fremlegget holdes, med et omfang på maksimalt fem sider. Hver student skal også holde en 5-10 minutters forberedt respons på en annen students fremlegg. Hensikten med fremlegget er å tilegne seg relevante teorier og metoder for barnehagerelevant forskning, øve på faglig formidling, dele kunnskap og drøfte fagstoff med andre.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av én skriftlig individuell semesteroppgave, oppgaven skal være skisse til et forskningsprosjekt med særlig vekt på vitenskapsteori og forskningsmetode (3500 ord +/- 10 %).

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Ved første ny og utsatt eksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av semesteroppgaven. Ved senere forsøk leveres ny semesteroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått. 

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensorer er oppnevnt for å vurdere helheten i programmet og eksamen i det enkelte emnet.