EPN

MBARN5000 Neonatalogi, pediatri og barnekirurgi Emneplan

Engelsk emnenavn
Paediatrics, Neonatology and Paediatric Surgery
Omfang
10 stp.
Studieår
2020/2021
Emnehistorikk

Innledning

Barnesykepleier har et selvstendig ansvar for egen yrkesutøvelse i tillegg til delegerte medisinske oppgaver og samarbeider nært med barneleger og øvrige deltakere i helseteamet. For å kunne utføre delegerte medisinske oppgaver og iverksette barnesykepleietiltak må studenten tilegne seg spesialisert kunnskap om patofysiologi, svikt i vitale funksjoner og intensivbehandling ved ulike medisinske og kirurgiske tilstander hos barn, samt relevant kunnskap om anestesi knyttet til dette. Denne kunnskapen er nødvendig for å kunne observere og tolke sykdomstegn hos barn, iverksette sykepleietiltak og delta i, gjennomføre og overvåke avansert medisinsk behandling av barn.

Forkunnskapskrav

ABIO6000/MABI5000, Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap, må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen i dette emnet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om hvordan barnemedisinske sykdomstilstander starter, utvikles, observeres og behandles
 • har inngående kunnskap i nyfødtmedisin (neonatologi), pediatri, barnekirurgi, nevrokirurgi og intensivmedisinsk behandling av barn
 • har inngående kunnskap om medikamentell behandling av barn
 • har kunnskap om anestesiformer og ettervirkninger
 • har inngående kunnskap om smerte- og kvalmebehandling av barn
 • har inngående kunnskap om faktorer og sykdom som påvirker barns psykiske helse
 • har inngående kunnskap om prinsipper for administrering av medisinsk utstyr som brukes i barnekirurgisk, nyfødtmedisinsk, barnemedisinsk og intensivmedisinsk behandling av barn

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teori og metoder innenfor barnemedisin, barnekirurgi, nevrokirurgi, anestesiologi og medikamentell behandling av barn
 • kan arbeide selvstendig med teoretisk problemløsing relatert til forordnet medisinsk behandling av barn, delegert av lege
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskap om patofysiologi og svikt i vitale funksjoner som grunnlag for å observere og tolke sykdomstegn hos barn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen neonatalogi, pediatri og barnekirurgi

Innhold

 • Nyfødtmedisin.

 • Praksis pediatri.

 • Intensivmedisin til barn.

 • Barnekirurgi.

 • Nevrokirurgi.

 • Barneanestesi.

 • Smertebehandling.

 • Barns psykiske helse.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

ingen

Vurdering og eksamen

 Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, seks timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Det gis bokstavkarakter i skalaen A-F, der A er beste karakter, E er laveste beståtte karakter, og F er ikke bestått.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, hvorav én sensor må være ekstern.

Emneansvarlig

Inger Lucia Søjbjerg

Emneoverlapp

BARN6000 og MBARN5000 er 100% overlappende.