EPN

MAVIT5300 Kunnskapstranslasjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Knowledge Translation
Studieprogram
Masterstudium i farmasi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for eldre personer / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i rehabilitering og habilitering / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i samfunnsernæring / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Forskningsbasert kunnskap er ofte lite tilgjengelig og lite tilpasset til praksis. Derved tar det ofte lang tid før forskning blir tatt i bruk. Kunnskapstranslasjon (KT) handler om hvordan kunnskap fra forskning kan gjøres mer anvendbar via ulike former for "oversettelser" og bearbeidelser, tilpasset den kontekst der kunnskapen skal tas i bruk. KT innebærer et gjensidig samarbeid mellom samfunn, praksis, forskning, brukere og andre aktører, med et felles mål om et bedre beslutningsgrunnlag i praksis og i samfunnet.  

Emnet dekker en rekke ulike strategier og intervensjoner med sikte på at forskning lettere kan tas i bruk. Målet med KT er å redusere gapet mellom hva vi som samfunn vet gjennom forskning og hva vi faktisk gjør, kjent som "the Know-do-Gap". Emnet er organisert i seks tematiske delemner:

 • Del 1: KT-terminologi
 • Del 2: KT-teorier
 • Del 3: KT-strategier 1
 • Del 4: KT-strategier 2
 • Del 5: KT-intervensjoner
 • Del 6: KT-kritikk

Emnet er utviklet i et samarbeid med kompetansemiljøet i KT, Presenter - Making Sense of Science.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap 

Studenten 

 • kan drøfte hovedtrekk i utfordringer knyttet til kunnskapsgrunnlaget for beslutninger i samfunnet, og hva som kan hindre at forskning blir tatt i bruk
 • kan drøfte hva kunnskapstranslasjon er, herunder områdets definisjoner, teorier, modeller og metoder
 • kan redegjøre for forskjeller mellom tradisjonen kunnskapstranslasjon og kunnskapsbasert praksis (KBP), kvalitetsforbedring og implementeringsvitenskap både når det gjelder mål, modeller og anvendelse i praksisfeltet

Ferdigheter 

Studenten

 • kan analysere og anvende definisjoner, teorier, modeller og metoder fra tradisjonen kunnskapstranslasjon for å bringe samfunnet inn i forskningen, samt å kunne gjøre bruk av forskning i beslutnings- og innovasjonsprosesser i samfunnet
 • kan kritisk vurdere og drøfte forskningsbasert kunnskap, dens muligheter, begrensninger og aktuelle bruksområder
 • kan gjøre forskningsbasert kunnskap mer tilgjengelig for samfunnet gjennom forskningsformidling og -kommunikasjon
 • kan bruke forskning som en kilde i teori-, metode- og verktøyutvikling.

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan analysere og forstå relasjonen mellom forskning og samfunn
 • kan planlegge et kunnskapstranslasjonsprosjekt, i tråd med anerkjente internasjonale modeller for kunnskapstranslasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer, og er organisert i tråd med "flipped classroom"-prinsipper, der samling på universitet og digital veiledning understøtter videoforelesninger. Emnet inkluderer videoforelesninger, nettressurser og digital gruppeveiledning. Nettbasert undervisning formidles og gjennomføres via OsloMets digitale læringsplattform. Seminar ved universitetet er en kombinasjon av forelesning og workshop. 

Studenten skal i løpet av emnet gjennomføre et selvstendig arbeid med å planlegge et kunnskapstranslasjonsprosjekt relevant for egen praksis. Arbeidet består av en oppgave for hvert av de seks delemnene. Det gis individuell veiledning på oppgavearbeidet (skriftlig tilbakemelding på oppgaveutkast). Arbeidet bearbeides til slutt til en eksamensoppgave, som derved har form som en plan for et kunnskapstranslasjonsprosjekt. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er ingen arbeidskrav eller obligatoriske aktiviteter i emnet. 

Vurdering og eksamen

Individuell prosjekteksamen, i form av en oppgave som utarbeides i løpet av emneperioden. Omfang: Inntil 4000 ord, referanseliste kommer i tillegg. 

Ny eksamen: Dersom oppgaven vurderes til Ikke bestått har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått 

Sensorordning

Ekstern sensor vurderer minimum 20 % av besvarelsene sammen med én intern sensor. To interne sensorer vurderer de øvrige. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

10 stp overlapp med MAERGD4100 Kunnskapstranslasjon