EPN

MAVIT4800 Persontilpasset ernæring Emneplan

Engelsk emnenavn
Personalized Nutrition
Studieprogram
Masterstudium i helse og teknologi – spesialisering i biomedisin / Masterstudium i farmasi / Masterstudium i helse og teknologi – spesialisering i radiografi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for eldre personer / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i empowerment og helsefremmende arbeid / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ernæringskompetanse for helsepersonell / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i rehabilitering og habilitering / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i samfunnsernæring / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Det er i dag kjent at individer responderer ulikt på inntak av den samme maten. Denne individuelle responsen kan i stor grad forklares ut fra individets genvarianter, epigenetikk, tarmbakterier og andre miljøfaktorer. Persontilpasset ernæring er individuelle ernæringsråd tilpasset den enkelte eller til grupper av «like» individer. Ernæringsrådene er da basert på individets biologi i samspill med miljøet. Persontilpasset ernæring er et fagfelt knyttet til persontilpasset medisin, der også individuell variasjon danner grunnlaget for forebygging og behandling av sykdom. Fagfeltene er i dag i rivende utvikling grunnet teknologisk utvikling og økt molekylærbiologisk kunnskap. Dette emnet tar sikte på å gi en innføring i sentrale begreper og teknologiske metoder relatert til persontilpasset ernæring og medisin. I tillegg vil emnet gi en innsikt i hvordan persontilpasset ernæring kan bidra til å bedre helsen hos den enkelte og i samfunnet som helhet.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten kan

  • kan drøfte sentrale begreper innen persontilpasset ernæring og -medisin, slik som nutrigenomics, nutrigenetics, epigenetikk, genvarianter (SNPs) og systembiologi.
  • kan drøfte årsaker til, og betydningen av, individuell respons relatert til inntak av mat og utvikling av ikke-smittsomme sykdommer 
  • beskrive sentrale storskala bioteknologiske metoder som ligger til grunn for kunnskapen om individuell respons og persontilpasset ernæring og -medisin.
  • kan kritisk drøfte etiske og personvernrelaterte utfordringer knyttet til persontilpasset ernæring, slik som kunnskap om genvarianter og risiko for sykdom.

Ferdigheter 

Studenten kan

  • kritisk vurdere problemstillinger knyttet til bruk av persontilpasset ernæring.
  • drøfte samfunnsmessig betydning ved bruk av individuelle sammenlignet med generelle kostråd.

Generell kompetanse

Studenten kan

  • holde seg faglig oppdatert på nye bioteknologiske og vitenskapelige metoder som er viktige for å forstå individuell variasjon og utvikling av ikke-smittsomme sykdommer.
  • formidle betydning av persontilpasset ernæring på vitenskapelig fundert måte.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil i hovedsak gjennomføres nettbasert, med unntak av en dags samling på campus i starten av emnet. Den nettbaserte undervisningen tilbys som presentasjoner, seminarer og veiledning. Emnet legger vekt på varierte studentaktive læringsformer, som foregår både individuelt og i grupper. Det forventes at studenten tar ansvar for å være oppdatert på aktiviteter og faglig innhold i læringsplattformen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være godkjent: 

  • Presentasjon (poster eller foredrag) av valgfritt team innen persontilpasset ernæring, individuelt eller i gruppe på 2-3 studenter 

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 48 timer, i form av en skriftlig rapport etter oppgitt mal. Omfang: 2000 ord +/- 10 %.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Én intern og én ekstern sensor vurderer hver besvarelse.

Emneoverlapp

-