EPN

MAVIT4600 Veiledning Emneplan

Engelsk emnenavn
Supervision / Counselling
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i empowerment og helsefremmende arbeid / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Emnet fokuserer på faglig veiledning både individuelt og i grupper. Emnet belyser og operasjonaliserer veiledning som begrep og strukturert pedagogisk prosess. Emnet belager seg på undervisning samt hands-on veiledning (simulering), der studentene veileders i veiledningssituasjoner. Det legges vekt på utvikling av faglige og personlige ferdigheter som veileder gjennom egentrening og kritisk refleksjon. Vurdering og evaluering i veiledning problematiseres.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • kan kritisk vurdere tradisjoner, teorier, modeller og metoder i veiledning
  • kan kritisk vurdere rammer og føringer for studentveiledning

Ferdigheter

Studenten

  • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere veiledning individuelt og i grupper
  • kan anvende og kritisk vurdere sentrale veiledningsmetoder og kan reflektere over utfordringer i veiledning
  • kan lede refleksjonsgrupper

Generell kompetanse

Studenten

  • kan vurdere aktuelle faglige og etiske problemstillinger som gjenspeiles i veiledningsprosessen
  • kan kritisk reflektere over og analysere veilednings- og personlig kompetanse i egen og andres veiledning og gi konstruktive tilbakemeldinger
  • kan vurdere utfordringer og muligheter til fagutvikling og forskning innenfor veiledning

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, praktiske øvelser i veiledning individuelt og i gruppe, gruppearbeid og selvstudier (evt. ved bruk av digitale løsninger).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

  • Minst 80 % deltakelse i obligatoriske aktiviteter som omhandler praktiske øvelser der studenten skal planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere veiledning til medstudenter
  • Gruppearbeid med læringsutbytter

Vurdering og eksamen

Individuell prosjekteksamen, i form av en utdelt problemstilling som studentene arbeider med i løpet av emneperioden. Omfang: 2500 ord (+/- 10 %). 

Ny eksamen: Dersom oppgaven vurderes til F (ikke bestått) har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

Én intern og én ekstern sensor vurderer hver besvarelse.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med MAPO4430 Veiledning, 10 studiepoeng.