EPN-V2

MAVIT4100 Kvalitetsforbedring og implementering av kunnskapsbasert praksis Emneplan

Engelsk emnenavn
Quality Improvement and Implementation of Evidence-based Practice
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for eldre personer
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i empowerment og helsefremmende arbeid
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ernæringskompetanse for helsepersonell
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i rehabilitering og habilitering
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i helsesykepleie
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i kreftsykepleie
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i samfunnsernæring
Masterstudium i helsevitenskap – tverrfaglig spesialisering i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid
Masterstudium i helsevitenskap
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Engelsk (norsk dersom ingen engelskspråklige er oppmeldt til emnet)

Formålet med dette emnet er å gjøre studentene i stand til å bidra aktivt i arbeid med å fremme helse- og omsorgstjenester som er trygge og av god kvalitet. Med helse- og omsorgstjenestene menes både offentlige og godkjente private tjenester, samt helsefremmende arbeid innen offentlig og privat sektor. Emnet gir en innføring i organisering og ledelse av helse- og omsorgstjenestene, og forbereder til tverrprofesjonelt kvalitetsforbedrende arbeid. Gjennom emnet vil studentene lære om ulike modeller innen kvalitetsforbedring, og om samspillet mellom brukerkunnskap, erfaringsbasert kunnskap og forskningsbasert kunnskap i kliniske beslutningsprosesser.

Anbefalte forkunnskaper

Nettressurser for Kunnskapsbasert praksis (KBP) (delvis på norsk).

Engelskspråklige studenter anbefales å lese Hoffmann T, Bennett S, Del Mar C. (2017) Evidence-based practice-across the health professions. Elsevier. Chapter 1 (page 1-12), chapter 2 (page 16-31), and chapter 3 (page 41-46).

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for helse- og omsorgstjenestens styring, organisering og rammer
 • kan gjøre rede for hva som karakteriserer en tjeneste av god kvalitet
 • kan drøfte prioriteringskriterier og etikk i helse- og omsorgstjenesten
 • kan gjøre rede for ledelsesstrategier i arbeid med innovasjon og implementering av kunnskapsbasert praksis
 • kan drøfte FNs bærekraftsmål og spesielt mål 3, God helse og forståelse for sammenhengen mellom helse og bærekraftig samfunnsutvikling

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende modeller for kvalitetsforbedring (forberede, planlegge, utføre, evaluere og implementere)
 • kan anvende ulike kvalitetsindikatorer til å analysere kvalitetsforbedrende prosjekter
 • kan bidra i kvalitetsforbedring med grunnlag i relevant fagkunnskap, forskning og brukermedvirkning
 • kan gi strukturert tilbakemelding og vurdering til medstudenter på kvalitetsforbedringsarbeid i prosess
 • kan gjennomføre systematisk kunnskapssøk relatert til spesifikke forskningsspørsmål

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende kunnskap og ferdigheter til å gjennomføre kvalitetsarbeid, inkludert å bidra til å implementere kunnskapsbasert praksis
 • kan bidra i tverrfaglig samarbeid i kvalitetsforbedring av helse- og omsorgstjenestene på individnivå, tjenestenivå og samfunnsnivå
 • kan bidra til utfasing og implementering av metoder og teknologi for å bedre kvaliteten på tjenestene

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Undervisningen vil i hovedsak bli gjennomført digitalt, i tillegg til to seminarer på campus i løpet av emnet.

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger organisert som blandet læring («blended learning»), gruppeoppgaver digitalt og på seminar og selvstudier. Studentene fordeles i grupper. Hver gruppe velger et avgrenset kvalitetsforbedringsprosjekt som de skal forbedre/kvalitetsutvikle. Studentene vil underveis i emnet gjennomføre en hverandrevurdering der studenter gir tilbakemelding.

Emnet og tilhørende læringsmateriale vil i sin helhet være på engelsk. Studentgruppene kan imidlertid velge å levere skandinavisk (norsk, svensk eller dansk) eller engelsk eksamensbesvarelse, avhengig av om det er deltakende utvekslingsstudenter i sin eksamensgruppe.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Muntlig presentasjon av et avgrenset kvalitetsforbedringsprosjekt, i gruppe på inntil 6 studenter
 • Én hverandrevurdering i gruppe på inntil 6 studenter

Vurdering og eksamen

Prosjekteksamen, i form av et skriftlig arbeid som utarbeides i løpet av emneperioden. Arbeidet gjennomføres i gruppe på inntil 6 studenter med et omfang på 3500 ord. Det gis samlet karakter til gruppa på eksamen.

Emnet gjennomføres på engelsk og eksamensoppgaven gis på engelsk. Eksamen kan besvares på engelsk, norsk (bokmål/nynorsk), svensk eller dansk.

Ny eksamen: Dersom oppgaven vurderes til ikke bestått har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av en sensor.

Ekstern sensor benyttes regelmessig, og minimum ved hver tredje gjennomføring av emnet. Ved uttrekk av besvarelser til ekstern sensur skal uttrekket omfatte minimum 10 % av besvarelsene, men uansett ikke færre enn 5 besvarelser. Ved uttrekk skal ekstern sensors vurdering komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

Emnet har 10 stp. overlapp med KREFT6100 Kreftsykepleiens naturvitenskapelige og fenomenologiske kunnskapsgrunnlag, 20 stp.