epn-portlet

Emneplan forMAVE3600 Prosess og piping

Engelsk emnenavn
Prosess and Piping Design
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Emnehistorikk

Innledning

Studentene lærer hvordan et prosessanlegg designes og hvordan rørsystemet i et prosessanlegg utformes for å tilfredsstille krav fra det strømmende mediet, prosessutstyret og fra andre ytre betingelser. Studentene lærer å anvende et 3D modelleringsverktøy. De lærer å bruke beregningsverktøyet Caesar II for spennings og fleksibilitetsanalyse av et rørsystem.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på Mape 1300 Mekanikk, MATS2300 Konstruksjonsmekanikk, MAFE1000 Matematikk 1000 og MAPE2000 Matematikk 2000.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse 

Kunnskap 

Studenten:

Studentene har forståelse for kompleksiteten i design av et prosessanlegg. De kan konstruere et rørsystem i et slikt prosessanlegg. Studentene har innsikt i og kan anvende og utvikle følgende:

 • Dokumenter som brukes i piping prosjekter

 • Rørdimensjoner og rør koder

 • Rørdeler og utstyr

 • Belastninger på et rørsystem

 • Spennings- og fleksibilitetsanalyse

 • Design Code B31.3

 • Support design

 • Laster på rørstusser

 • Flenslekkasje, Kellog’s formel

Ferdigheter 

Studenten: 

 • kan bruke et 3-D modelleringsverktøy for design av et prosessanlegg for olje- og gassproduksjon.

 • kan anvende beregningsprogrammet Caesar II for spennings og fleksibilitetsanalyse av et rørsystem.

Generell kompetanse 

Studenten:

 • kan gjennomføre en mekanisk design og utføre en spennings- og fleksibilitetsanalyse av et olje- og gassprosessanlegg.

 • kjenner arbeidsmetodikken ved gjennomføring av en større engineering oppgave.

 • kan samhandle og kommunisere med andre i en prosjektgruppe, og de kan dokumentere arbeidet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og prosjektarbeid.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 3 prosjektoppgaver

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn på 3 timer. 

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.