Emneplan forMATS2400 Hydraulikk og maskinsystemer

Innledning

I dette emnet lærer studenten å konstruere hydraulikksystemer og velge komponenter. Emnet omfatter også rørsystemer og pumper samt vanlige energimaskiner. Det legges vekt på systemforståelse og forståelse av enkeltkomponenter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på fysikk & kjemi MEK1100 og mekanikk MAPE1300.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap 

Studenten 

 • kan gjøre rede for ulike maskinsystemer som omformer energi. 

 • kan gjøre rede vanlige komponenter som inngår i slike systemer 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan tegne hydrauliske koblingsskjema og gjøre enkle systemanalyser. 

 • kan konstruere og dimensjonere enkelte hydrauliske systemer. 

 • kan regne ut arbeidstrykk, volumstrøm og strømningshastigheter i rørledninger ved hjelp av Bernoullis ligning og kontinuitetsligning. 

 • kan regne ut trykktap og effekttap over ulike typer komponenter i rørledninger og finne arbeidspunktet til pumper som arbeider i et sammensatt system. 

 • kan regne ut effekt, dreiemoment, og ulike typer virkningsgrader for systemer basert på termiske og elektriske energimaskiner. 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan utarbeide korrekt dokumentasjon av egne arbeider  

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, laboratorieoppgaver og øvinger med veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Et konstruksjonsprosjekt
 • To lab-oppgaver
 • Tre innleveringer 

Ca beregnet arbeidsbelastning er fire timer forelesning og fire timer øving med veiledning og fem timer selvstudium per uke.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler vedlagt eksamensoppgaven samt godkjent kalkulator. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.          

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Hydraulics and Machine Systems
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Studiepoeng
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
pensum
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Emnehistorikk