EPN

MASY5900 Masteroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Master’s Thesis
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Emnehistorikk

Innledning

Studenten skal, under veiledning, gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en masteroppgave. Arbeidet må ta utgangspunkt i spesialsykepleierens ansvars- og funksjonsområder. I arbeidet med masteroppgaven skal studenten videreføre den kompetansen studenten har tilegnet seg gjennom de øvrige delene av studiet. Masteroppgaven skal vise selvstendighet, forståelse, modning og refleksjon. Før arbeidet med masteroppgaven kan starte, må det foreligge en oppdatert og godkjent prosjektbeskrivelse.

Masteroppgaven kan være et eget forskningsarbeid eller inngå som en avgrenset del av et pågående forskningsarbeid ved universitetet eller andre samarbeidende institusjoner. Oppgaven kan også være et kvalitetsarbeid i form av et kvalitetsforbedringsarbeid eller et kvalitetskontrollarbeid. Oppgaven kan også være en litteraturstudie (tidligere systematisk oversikt) over forskning innen relevant tema, men forutsetter at minst to studenter skriver sammen.

Masteroppgaven kan leveres i form av en monografi, som et artikkelmanus, en retningslinje, standard for en prosedyre, informasjonsbrosjyre eller en informasjonsvideo. Innlevering av masteroppgaven i artikkelform forutsetter at artikkelen er utviklet i tråd med kriteriene (guidelines) for det valgte og faglig relevante vitenskapelige tidsskriftet (fagfellevurdert). Leveres masteroppgaven i et annet format enn en monografi, må det i tillegg skrives et fordypningsnotat/en kappe.

Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter. Skal studentene lage en litteraturstudie må masteroppgaven skrives i gruppe, på grunn av metodekrav. Ved gruppeoppgave leveres det ett felles arbeid. Hensikten med å arbeide i gruppe er å utvikle samhandlingskompetanse, slik det er beskrevet under generell kompetanse i læringsutbyttet for hele programmet. Å utøve spesialsykepleie krever i stor grad samhandlingskompetanse i behandlingsteamet, og samhandlingskompetanse er derfor en viktig del av handlingskompetansen som spesialsykepleier.

Masteroppgaven skal ha en systematisk og vitenskapelig oppbygning og skal baseres på aktuell og relevant vitenskapelig litteratur som besvarer den problemstillingen studenten(e) selv har utviklet.

Masteroppgaven skal utarbeides i henhold til Masterhåndbok for gjeldene kull.

Forkunnskapskrav

 • Godkjent prosjektbeskrivelse

 • Bestått emne:

  • MASY4050 Vitenskapsteori, forskningsmetode og kvalitesarbeid, 15 stp. eller ABIO6050/MAABI4050 Vitenskapsteiori og forskninsgmetode, 10 stp. og

MASY4150 Forarbeid til master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter, 5 stp.

  • xxxxPRA10 Praksisstudier i xx-sykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 1

  • xxxxPRA20 Praksisstudier i xx-sykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 2

Alle øvrige emner i studiet, teori- og praksisemner, må være bestått før studenten kan levere masteroppgaven til sensur.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan analysere et avgrenset område relevant for utøvelse av spesialsykepleie
 • kan drøfte hvordan vitenskapelig teori og metoder kan søkes, utvikles og anvendes
 • kan kritisk vurdere forskningsprosessen
 • kan vurdere analyse av forskningsdata
 • kan drøfte forskningsetikk
 • kan drøfte metoder for kvalitetsarbeid i helsetjenesten
 • kan analysere og evaluere faglige problemstillinger med utgangspunkt i akutt-, anestesi-, barne-, intensiv-, kardiologisk - eller operasjonssykepleierens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og anvende teori og metoder til å strukturere og formulere faglige og teoretiske problemstillinger innen spesialsykepleie
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen spesialsykepleie
 • kan analysere og forhold seg kritisk til eksisterende teori og metoder
 • kan arbeide selvstendig med valgt problemstilling
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor spesialsykepleie
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller kvalitetsarbeid, under veiledning, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk analysere og reflektere over forholdet mellom de ulike stegene i forskningsprosessen 
 • kan anvende relevante metoder for kunnskapsformidling 
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter innen spesialsykepleie for å bidra til implementering av fag og forskning i klinisk praksis
 • kan kritisk analysere og vurdere ulike vitenskapsteoretiske, metodiske og forskningsetiske tilnærminger ved planlegging og gjennomføring av forsknings- eller kvalitetsarbeid
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen spesialsykepleie med utgangspunkt i fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap
 • kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor spesialsykepleie både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser innen spesialsykepleie
 • kan anvende og formidle forsknings- eller kvalitetsarbeid for å bidra til utvikling av spesialsykepleie og helsetjenesten

Arbeids- og undervisningsformer

Det arrangeres seminarer der studentene presenterer og diskuterer utkast til masteroppgavetekst i et større forum. På disse seminarene kan også sentrale emner tilknyttet arbeidet med masteroppgaven tas opp etter behov.

Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven og innebærer en nødvendig kvalitetssikring, blant annet av at arbeidet foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Ved forskningsarbeid er veileder forskingsansvarlig. Studenten(e) får oppnevnt en veileder. Det gis tilbud om 10 timer veiledning pr. masteroppgave. I tillegg får studenten(e) veiledning i forbindelse med masteroppgaveseminarene. En time veiledning med veileder er obligatorisk ved oppstart.

Dersom veiledningsforholdet blir vanskelig, skal studenten(e) først ta dette opp med veileder og eventuelt videre henvende seg til studieleder for masterstudiet.

Studenten(e) plikter å holde veileder orientert om sitt arbeid. Det gjelder også praktiske forhold som kan være av betydning for fremdriften i prosjektet. Relevante etiske prinsipper må ivaretas. All ekstern korrespondanse skal være godkjent av veileder. Søknader til godkjenningsinstanser som REK - Regional etisk komité for medisin og helsevitenskapelig forskningsetikk og SIKT - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (tidligere NSD - Norsk senter for forskningsdata) etc., må være godkjent av veileder før det sendes inn.

Ved ikke bestått masteroppgave, tilbys det 3 nye veiledningstimer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • Minst ett fremlegg av eget arbeid og en opposisjon til andres arbeid på masterseminarer
 • Selvvalgt litteratur 2000 sider

Vurdering og eksamen

Skriftlig masteroppgave utføres individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter* samt individuell muntlig eksaminasjon. Oppgaven skal skrives etter gjeldende Masterhåndbok. Monografier skal ha et omfang på 15 000 ord (+/- 20 %). Velges artikkelmanus, skal fordypningsnotatet/kappen ha et omfang på 3000 ord (+/- 20 %). Velges et annet format som informasjonsbrosjyre eller en informasjonsvideo, skal omfanget til fordypningsnotatet/kappen være på 9000 ord (+/- 20 %). Kravet til omfang er det samme for individuelle masteroppgaver og masteroppgaver skrevet i gruppe.

* Studenter som avla masteroppgaven våren 2024 eller før, gjennomførte i tillegg individuell muntlig eksaminsasjon som fastsatte endelig karakter.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Kandidaten(e) får en midlertidig karakter på den skriftlige masteroppgaven. Hvis masteroppgaven skrives i gruppe, gis en felles karakter for alle studentene i gruppen. Kun kandidater med karakter A-E på den skriftlige delen av masteroppgaven, kan fremstille seg til muntlig eksaminasjon. Endelig karakter settes etter at individuell muntlig eksaminasjon er gjennomført. Hele karakterskalaen kan anvendes ved justering av den midlertidige karakteren. 

Følgende gjelder når karakteren F tildeles: 

Skriftlig oppgave:

Hvis masteroppgaven skrives i gruppe, vil hele gruppen få denne karakteren. Studentene kan ikke fremstille seg til muntlig eksaminasjon. Studentene kan levere ny eller omarbeidet masteroppgave til sensur én gang.

Muntlig eksaminasjon:

Dersom karakteren F tildeles etter gjennomføringen av den muntlige eksaminasjonen, blir studentens endelige karakter F. Studenten må da fremstille seg til ny eksamen ved å levere ny eller omarbeidet masteroppgave til sensur. Ved bestått karakter på skriftlig oppgave kan kandidaten fremstille seg til muntlig eksaminasjon.

Sensorordning

Hver masteroppgave vurderes av to sensorer, hvorav minst én ekstern. Studentenes veileder kan ikke være sensor på masteroppgaven.

 

En sensorkommisjon består normalt av minimum en sensor som er spesialsykepleier innen fagområdet og en som har førstekompetanse.