EPN

MASY4150 Forarbeid til master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter Emneplan

Engelsk emnenavn
Preparation for Master in Advanced Practice Nursing to Acute and Critically Ill Patients
Omfang
5 stp.
Studieår
2023/2024
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er et overgangsemne for studenter som har fått innpasset deler av tidligere avlagt videreutdanning inn i masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialiseringer. Disse studentene mangler noe teori innen forskningsmetode, kvalitetsarbeid og kildekritikk, samt en oppdatert prosjektbeskrivelse før selve masteroppgaven kan påbegynnes.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten  

  • kan gjøre rede for og bidra i metoder for systematisk kvalitetsarbeid for å forbedre helsetjenesten og forutsetninger for vellykkede endringsprosesser 

 

Ferdigheter

Studenten  

  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer for å løse kliniske og teoretiske problemstillinger 
  • kan bruke metoder for å planlegge et avgrenset forsknings- eller kvalitetsarbeid ved bruk av relevante teorier og metoder i tråd med forskningsetiske normer 
  • kan identifisere og belyse brukermedvirkningens betydning i forskningen 
  • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapsbasert praksis og medvirke til utvikling av tjenesten 

 

Generell kompetanse 

Studenten 

  • kan bidra til kvalitetsarbeid, nytenkning og i innovasjonsprosesser i klinisk praksis  
  • kan anvende og formidle fagkunnskap, relevant bruk av pasientsikkerhetsteori og forbedringsmetodikk for å forebygge pasientskader faglig forsvarlig utøvelse av spesialsykepleie 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, veiledning og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Obligatorisk aktivitet som må være godkjent før masteroppgaven påbegynnes:

Oppdatert prosjektbeskrivelse til masteroppgaven. Masteroppgaven kan utføres individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter. Prosjektbeskrivelsen utarbeides i henhold til retningslinje for prosjektbeskrivelse til masteroppgave. Studenter som velger å lage en litteraturstudie i prosjektbeskrivelsen, må være minimum 2 studenter som skriver oppgaven sammen, på grunn av metodekrav.

Det gis 2 timer veiledning pr. prosjektbeskrivelse

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 2 dager. Omfang: 1500 ord (+/- 20 %).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått-ikke bestått.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av 2 sensorer, hvorav 1 sensor må være ekstern.

Emneoverlapp

5 studiepoeng overlapp med MASY4050.