EPN

MASY4050 Vitenskapsteori, forskningsmetode og kvalitetsarbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Theory of Science, Methods for Research and Quality Improvement
Studieprogram
Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i akuttsykepleie / Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i anestesisykepleie / Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i barnesykepleie / Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i intensivsykepleie / Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i operasjonssykepleie
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Profesjonsutøvelse bygger på vurdering og anvendelse av forskning, fagutvikling og klinisk erfaring. Dette forutsette at studenten i yrkesutøvelsen evner å lese, forstå og anvende forskningslitteratur og se dette i sammenheng med klinisk erfaring, forskning og fagutvikling. Vitenskapsteori er en viktig del av grunnlaget for å forstå vitenskapelig aktivitet. Gjennom denne delen av emnet ønsker vi å stimulere til en spørrende og kritisk holdning til kunnskapsutvikling og gjøre studentene bedre rustet til kritisk å vurdere på hvilket grunnlag faglige avgjørelser tas.

I henhold til lov om spesialisthelsetjenesten § 3-4a skal helsepersonell sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Studentene strenger derfor kunnskap om pasientsikkerhet, pasientsikkerhetskultur og hvordan systematisk kvalitetsarbeid kan utføres.

Emnet gir også en oversikt over de mest anvendte metodene i kvalitativ og kvantitativ forskning, samt over sentrale forskningsetiske prinsipper og metoder i kvalitetsarbeid. Innsikt i ulike metoder innebærer at studenten som profesjonsutøver kan identifiserer forskningslitteratur som er egnet til å besvare ulike faglige spørsmål.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan drøfte de mest anvendte metodene i kvalitativ og kvantitativ forskningstilnærming
 • kan gjøre rede for og drøfte vitenskapsteoretiske perspektiver, forskningsmetoder, ulike trinn i forskningsprosessen og forskningsetikk som er relevant for spesialsykepleie
 • kan gjøre rede for og bidra i metoder for systematisk kvalitetsarbeid for å forbedre helsetjenesten og forutsetninger for vellykkede endringsprosesser

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer for å løse kliniske og teoretiske problemstillinger
 • kan bruke metoder for å planlegge et avgrenset forsknings- eller kvalitetsarbeid ved bruk av relevante teorier og metoder i tråd med forskningsetiske normer
 • kan analysere og tolke kvantitative data, som deskriptiv statistikk, tabeller og figurer
 • kan analysere og tolke kvalitative data, som ulike former for tekstmateriale
 • kan identifisere og belyse brukermedvirkningens betydning i forskningen
 • kan identifisere og belyse forskningsetiske problemstillinger
 • kan identifisere faglige problemstillinger og avklare behov for forskning og kvalitetsarbeid
 • kan bruke relevant forbedringsmetoder i klinisk praksis
 • kan analysere og forholde seg kritisk til utvikling, nytenkning og innovasjon

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og formidle forskningsbasert kunnskap i møte med pasient, pårørende, helsepersonell og allmennheten
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapsbasert praksis og medvirke til utvikling av tjenesten
 • kan bidra til kvalitetsarbeid, nytenkning og i innovasjonsprosesser i klinisk praksis
 • kan anvende og formidle fagkunnskap, relevant bruk av pasientsikkerhetsteori og forbedringsmetodikk for å forebygge pasientskader faglig forsvarlig utøvelse av spesialsykepleie

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminar, fremlegg og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

Gruppeoppgave

 • Utføres i gruppe på normalt 3-4 studenter.
 • Omfang: 2000 ord (+/- 20 %).
 • Pensum skal anvendes i besvarelsen.
 • Muntlig fremlegg i gruppe.
 • Studentene får muntlig tilbakemelding fra medstudenter og muntlig tilbakemelding fra faglærer.

Vurdering og eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe på 3-4 studenter, 4 dager.

Omfang: 3000 ord (+/- 20 %).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av 2 sensorer, hvorav 1 sensor må være ekstern.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlappende med MAABI4050, MASYK4050, MASYD4050, MAPO4050, MAPSD4050, ABIO6050, KREFT6050, KARD6050, PSY6050, VPSYD6050, PSYD6050, HEL6050, BIT6000, MAVIT4050. Alle med navn Vitenskapsteori og forskningsmetode, 10 stp.