EPN-V2

MASY4000 Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap Emneplan

Engelsk emnenavn
Natural Science related to Nursing
Studieprogram
Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i akuttsykepleie
Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i anestesisykepleie
Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i barnesykepleie
Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i intensivsykepleie
Masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i operasjonssykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet gis en innføring i hvordan organer og organsystemer fungerer i forhold til hverandre, og hvordan patofysiologiske prosesser og medisinske sykdomstilstander starter, utvikles og behandles. Emnet inneholder også kunnskap om mikrobiologi, infeksjonssykdommer, smitterisiko og smittevern. Videre gis det en innføring i farmakokinetikk og -dynamikk, interaksjoner og bivirkninger. Smertefysiologi og kartlegging og lindring av akutt smerte, er også kunnskap studentene får i dette emnet. Denne kunnskapen danner et nødvendig grunnlag for at studenten skal kunne observere, vurdere og identifisere symptomer hos aktuelle pasientgrupper.

Emnet undervises på engelsk, men norsk dersom ingen engelskspråklige studenter følger emnet.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap og ferdigheter:

Kunnskap

Studenten

  • kan drøfte hvordan organer og organsystemer fungerer, og hvordan patofysiologiske prosesser og medisinske sykdomstilstander starter, utvikles, observeres og behandles
  • kan drøfte mikrobiologi, infeksjonssykdommer, smitterisiko og smittevern relatert til infeksjonsforebyggende arbeid
  • kan kritisk vurdere antibiotikabruk og resistensutvikling
  • kan drøfte farmakodynamiske og farmakokinetiske prinsipper
  • kan vurdere virkninger og bivirkninger av legemidler ved behandling av akutt og kritisk sykdom
  • kan drøfte kirurgisk stressrespons og postoperative komplikasjoner
  • kan drøfte lover og forskrifter som regulerer bruk av medisinsk utstyr for å kunne bruke utstyret på en sikker og forsvarlig måte og forebygge pasientskade
  • kan drøfte væske- og transfusjonsbehandling

Ferdigheter

Studenten

  • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori om patofysiologiske prosesser og medisinske sykdomstilstander

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 6 timer.

Besvarelsen kan gis på engelsk eller annet skandinavisk språk.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av 2 sensorer, hvorav 1 sensor må være ekstern.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med ABIO6000/MAABI4000 Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap, 10 stp.