Emneplan forMASK2300 Konstruksjonsmekanikk og elementanalyse

Innledning

Studentene lærer teorien som ligger til grunn for analyse og design av maskinkonstruksjoner. Studentene lærer å bruke et beregningsverktøy for analyse av rammekonstruksjoner og et beregningsverktøy for analyse og design av 2D og 3D mekaniske systemer. De lærer også hvordan regelverket EC3 brukes.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAPE1300 Mekanikk, MAFE1000 Matematikk 1000 og MAPE2000 Matematikk 2000.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan teorien som ligger til grunn for analyse og design av maskinkonstruksjoner.
 • har innsikt i og kan anvende matrisestatikk og elementmetoden.

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke et 3-D modelleringsverktøy for design av bærende rammekonstruksjon.
 • Kan anvende et beregningsprogram for strukturanalyse og dimensjonere etter koden EC3
 • Kan modellere et mekanisk system med 2D og 3D modeller ved bruk av et FEM verktøy
 • kan utføre styrkeberegninger og beregninger i bruksgrensetilstand ved hjelp av FEM verktøy
 • kan utarbeide rapporter for presentasjon av analyseresultater

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre en design og utføre strukturanalyse av en bærende rammekonstruksjon
 • kan bygge opp modeller og utføre beregninger i et moderne 3D konstruksjonsverktøy
 • kan samhandle og kommunisere med andre i prosjektgruppe, og de kan dokumentere arbeidet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvingsoppgaver og prosjektoppgave.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 1 prosjektoppgave i grupper. 3 - 6 studenter per gruppe.
 • 5 individuelle øvinger.

Vurdering og eksamen

Ny eksamen våren 2020:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen på 3 timer.

Eksamensresultatet kan påklages.

 

[Tidligere:

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.]

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

[Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.]

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Structural Mechanics and Finite Element Analysis
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Emnehistorikk