epn-portlet

Emneplan forMASK1200 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Engelsk emnenavn
Introduction to engineering and methodes
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet blir du kjent med hvor og hvordan maskiningeniører arbeider, hvilke kunnskaper og ferdigheter de trenger, hvilke verktøy de bruker og hvordan de kommuniserer med andre yrkesgrupper og med samfunnet for øvrig. Du blir også kjent med sentrale maskintekniske begreper og du erfarer hvordan maskiningeniørene bruker digitale verktøy i arbeidet med å finne gode løsninger.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har en grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv
 • kjenner til hvordan fagstoff bør presenteres, skriftlig og muntlig
 • kan identifisere vanlige maskindeler og gjøre rede for hva de brukes til
 • kan regler for maskintegning

Ferdigheter

Studenten:

 • kan modellere maskindeler digitalt i et 3D-modelleringsprogram og plukke ut standarddeler fra digitale bibliotek
 • kan målsette maskindeler som skal samvirke i et maskineri
 • kan sette sammen egenkonstruerte deler og standarddeler til samvirkende komponenter og produkter
 • kan lage maskintegninger i henhold til gjeldende standarder, utfra egne digitale modeller
 • kan dimensjonere egne deler ved bruk av digitale styrkeberegningsverktøy

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan arbeide systematisk og målrettet, individuelt og i grupper
 • kan nyttegjøre seg digitale hjelpemidler og teori fra andre fag
 • kan dele informassjon, kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger med veiledning.

Gruppeundervisning i 3D-modellering.

Laboratoriearbeid om mekanisk måleteknikk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • muntlig framføring og skriftlig rapport fra gruppearbeid om ingeniørbedrifter
 • godkjent rapport fra målelab

Vurdering og eksamen

Mappevurdering med følgende mappekrav:

 • Individuell rapport med arbeidstegninger og sammenstilling av et eksisterende mekanisk produkt

 • Individuell prosjektrapport med arbeidstegninger og beregninger av et maskinprosjekt

Mappevurdering gis en helhetlig vurdering med én karakter. Begge delene av mappen må være bestått for at studenten skal kunne få bestått emne.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Øivind Husø