EPN

MAPHN4200 Ernæringspolitikk og tiltak Emneplan

Engelsk emnenavn
Public Health Nutrition Policies and Interventions
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i samfunnsernæring
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Engelsk

Emnet bygger på MAPHN4100 - Nasjonale og globale ernæringsutfordringer, hvor studenten analyserer dagens mat- og ernæringsutfordringer. Formålet med dette emnet er å gjøre studentene i stand til å planlegge, utvikle, gjennomføre og evaluere politikk og tiltak for å bedre kostholds- og ernæringssituasjonen i ulike befolkningsgrupper. Emnet gir et bredt grunnlag for å kunne anvende sentrale teorier, modeller og strategier innen ernæringsrelatert helsefremmende arbeid. Emnet gir også studentene innsikt i hvordan mat- og ernæringspolitikk utvikles, og hvilke aktører som er aktive, både lokalt, nasjonalt og globalt.

Anbefalte forkunnskaper

MAPHN4100 - Nasjonale og globale ernæringsutfordringer

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i samfunnsernæring.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten kan

 • forstå strukturen av politiske og administrative systemer og identifisere rollene til ulike institusjoner (statlige og ikke-statlige) i utformingen av ernæringspolitikk nasjonalt og globalt

 • diskutere den politiske og kulturelle konteksten som påvirker utviklingen av helsefremmende arbeid , nasjonalt og globalt

 • kritisk vurdere ulike strategier for å bedre kosthold og ernæring i befolkninger ut fra kriterier som effektivitet og ivaretakelse av kulturelle, sosiale, etiske og bærekraftsaspekter samt forbrukermedvirkning

 • redegjøre for relevante lover og forskrifter som regulerer mat- og helseinformasjon og -påstander

Ferdigheter 

Studenten kan

 • anvende anerkjente teorier, modeller og metoder for å utvikle ernæringsintervensjoner som er tilpasset ulike målgrupper

Generell kompetanse  

Studenten kan

 • vurdere om kulturelle-, sosiale- og bærekraftsaspekter er ivaretatt i mat og ernæringspolitikk og -tiltak

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Emnet er basert på blandet læring («blended learning») som kombinerer digitale læringsressurser (som videoer, forelesninger og kunnskapstester) og samlinger. Det arrangeres tre samlinger à to dager. I tillegg inngår tre dagers observasjonspraksis ved institusjoner, organisasjoner eller helsetjenester som driver med å fremme sunt og bærekraftig kosthold blant ulike målgrupper der studentene selv avtaler tidspunkt, basert på tildelt liste over tilgjengelige praksissteder.

Studentene velger et tema på første samling fra et utvalg temaer, og jobber selvstendig eller i grupper med dette frem til avsluttende muntlig høring, med innleveringer underveis.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • Refleksjonsnotat på inntil 1000 ord evt. film/lydfil på inntil 5 minutter fra observasjonspraksis på relevant arbeidssted (3 dager) 
 • Tre obligatoriske innleveringer (fortrinnsvis gruppe à 2-3 personer), i form av utvikling av en ernæringsintervensjon rettet mot en valgt målgruppe:
  • I første innlevering skal studenter beskrive målsetting og begrunnelse for den utvalgte ernæringsintervensjonen i form av et skriftlig arbeid på inntil 1000 ord.
  • I andre innlevering skal teoretisk rammeverk presenteres som en muntlig presentasjon på en samling.
  • I siste innlevering skal en plan som inkluderer monitorering og evaluering presenteres som et blogginnlegg.

Vurdering og eksamen

Individuell, skriftlig 24 timer hjemmeeksamen.

Emnet gjennomføres på engelsk, studenter som ønsker det kan besvare eksamen på skandinavisk (norsk, svensk eller dansk).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Én intern og én ekstern sensor vurderer hver besvarelse.

Emneoverlapp

-