epn-portlet

Emneplan forMANESPRA3 Praksisstudier i anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 3

Engelsk emnenavn
Clinical Studies in Nurse Anaesthesia, Level 3
Studieprogram
Høst: Masterstudium i anestesisykepleie
Vår: Masterstudium i anestesisykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Emnehistorikk

Innledning

Studenten skal gjennomføre veiledede praksisstudiers. Studiene organiseres slik at studenten har hovedfokus på anestesi til pasienter klassifisert i ASA-gruppe 3 og 4 og kompliserte inngrep/situasjoner. Det forventes at studenten viser klar faglig fremgang, tar ansvar og viser evne til å gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av anestesisykepleie både i elektive og mer akutte og komplekse situasjoner.

Forkunnskapskrav

ANESTPRA2 Praksisstudier i anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 2 må være bestått for å kunne påbegynne dette emnet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har avansert kunnskap innen anestesisykepleie for å kunne ivareta akutt og/eller kritisk syke pasienter i en sårbar, kritisk og livstruende fase i og utenfor sykehus:

 • Har avansert kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og flerkulturelt perspektiv.

 • Har avansert kunnskap om observasjoner, monitorering og kliniske vurderinger ved akutt og/eller kritisk sykdom, anestesi, sedasjon og analgesi.

 • Har inngående kunnskap om ulike kirurgiske undersøkelser og inngrep og hvordan dette virker på pasientens situasjon og anestesisykepleierens ansvar og funksjon.

Studenten har avansert kunnskap om anestesiologi og akuttmedisin:

 • Har avansert kunnskap om komplikasjoner ved akutt og/eller kritisk sykdom, anestesi, sedasjon og analgesi.

 • Har avansert kunnskap om å opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet.

Studenten

 • har inngående kunnskap om egenskaper ved spesielle pasientgrupper som stiller krav til valg og utførelse av anestesi

 • har inngående kunnskap om formidling av tilpasset informasjon om anestesi og anestesisykepleie til pasienter, pårørende, kolleger og andre fagpersoner

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i anestesisykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Studenten

 • kan utøve anestesisykepleie i samsvar med etiske prinsipper og helselovgivningen

Studenten kan arbeide selvstendig med problemløsning relatert til anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder:

 • Kan gjennomføre generell anestesi på en selvstendig og ansvarlig måte på ellers funksjonsfriske pasienter (ASA 1 og 2) etter gjeldende retningslinjer.

 • Kan administrere anestesi til pasienter som har mer komplekse sykdomstilstander i samarbeid med anestesilege.

 • Kan vurdere sammenhengen mellom sykdom/skade og valg av anestesimidler og metoder.

 • Kan observere, vurdere og identifisere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienten og pårørende.

 • Kan anvende relevant kunnskap om pasienter som skal ha anestesi med tanke på pasientens tilstand og inngrepets art, og avgjøre om pasienter må ha anestesiologisk tilsyn.

 • Kan selvstendig identifisere væske- og elektrolyttforstyrrelser og igangsette adekvat behandling som følge av kirurgisk behandling og anestesi.

 • Kan anvende anestesiapparatet og avansert medisinsk utstyr som brukes i behandlingen, bevisst og forsvarlig.

 • Kan evaluere, dokumentere og kvalitetssikre anestesisykepleien.

 • Kan anvende kunnskap for å forebygge stress og angst hos pasienten ved hjelp av kommunikasjon, informasjon og tilrettelegging av et trygt og støttende miljø.

 • Kan administrere og evaluere medikamentell og ikke-medikamentell smertelindring.

 • Kan selvstendig identifisere akutte og problematiske situasjoner.

 • Kan yte helt eller delvis kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens vitale organ eller organsystemer.

 • Kan ta selvstendige beslutninger i akutte situasjoner.

 • Kan ta initiativ til og igangsette behandling i prioritert rekkefølge, i samsvar med egen kompetanse og innenfor rammen av lover og bestemmelser.

 • Kan forebygge psykiske senskader i forbindelse med ulykker og akutt innleggelse i sykehus.

 • Kan anvende pedagogiske og fagdidaktiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter, omsorgspersoner, egen faggruppe og andre i helseteamet.

Generell kompetanse

Studenten

 • har handlingskompetanse i anestesisykepleie

 • kan analysere etiske problemstillinger innen anestesisykepleie med utgangspunkt i fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap

 • kan samarbeide flerfaglig og tverrfaglig i pasientbehandlingen

 • kan planlegge, organisere, koordinere og samarbeide om de ressurser man har til rådighet, slik at de blir brukt målrettet til pasientens beste

 • kan anvende kunnskap og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen anestesisykepleie

 • behersker anestesisykepleiens uttrykksformer og kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, både med spesialister og til allmennheten

 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser i klinisk praksis

 • kan forholde seg kritisk til teknologiens muligheter og begrensninger innen anestesisykepleie

Innhold

 • Den ikke-fastende pasient.
 • Teknikk for og utstyr til å håndtere vanskelige luftveier.
 • Pasienten som har eller kan utvikle alvorlig svikt i ulike organ eller organsystem.
 • Komplikasjoner ved anestesi.
 • Anestesisykepleierens oppgaver prehospitalt, ved katastrofeberedskap og i akuttfunksjon i sykehus.
 • Undervisning og veiledning.
 • Administrasjon og ledelse.

Arbeids- og undervisningsformer

Simulering og praksisstudier med veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til vurdering i emnet må følgende være godkjent:

 • Studentens konkretisering av læringsutbyttet for emnet.
 • Undervisning/veiledning til pasient og/eller medstudenter

Vurdering og eksamen

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, studentens konkretisering av læringsutbyttet og den formative vurderingen som er gjort av studenten i løpet av praksisperioden.

 

Det er obligatorisk tilstedeværelse i praksisstudier. For at et praksisemne skal kunne vurderes til bestått, må studenten ha vært til stede minimum 90 % av den planlagte tiden i hvert praksisemneemne. Fravær utover 10 % må tas igjen etter avtale med faglærer og praksisstedet. Fravær utover 20 % medfører at praksisemnet vurderes til ikke bestått. Ved ikke bestått skal hele praksisperioden tas om igjen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ ikke bestått.

Sensorordning

Summativ vurdering gjennomføres av en representant fra praksisstedet og en representant fra universitetet. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av universitetet.

Emneansvarlig

Bergsvein Grimsmo

Emneoverlapp

ANESTPRA3 og MANESPRA3 er 100% overlappende.