EPN

MANES5100 Anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder Emneplan

Engelsk emnenavn
Nurse Anaesthesia
Studieprogram
Masterstudium i anestesisykepleie
Masterstudium i anestesisykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2019/2020
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal studenten tilegne seg avansert kunnskap for å kunne utøve anestesisykepleie til pasienter som skal til operasjon eller undersøkelser og som krever anestesi, og til akutt og/eller kritisk syke pasienter. Studenten skal tilegne seg inngående kunnskap om pasientens psykososiale og eksistensielle behov og metoder for å redusere stress og lindre lidelse.

Videre skal studenten tilegne seg inngående kunnskap om aktuell forskning og kvalitetsarbeid (fagutviklingsarbeid, kvalitetssikringsarbeid eller kvalitetskontrollarbeid) knyttet til anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder, og ved dette forstå betydningen av forskning og kvalitetsarbeid i klinisk anestesisykepleie. Emnet skal bidra til at studenten kan dokumentere, kvalitetsutvikle og kvalitetssikre anestesisykepleien.

Studenten skal utvikle et bevisst forhold til hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker sykepleie- og spesialisthelsetjenesten, og skal kunne se dette i sammenheng med ansvaret for å utøve anestesisykepleie, lede eget fag og arbeide i team. Kunnskap om spesialavdelingenes arbeidsmiljø og hvordan arbeidsmiljøbelastninger kan forebygges og reduseres inngår også i emnet.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om anestesisykepleiers funksjon og ansvar i helsevesenet og samfunnet

 • har avansert kunnskap om hvordan anestesi kan oppleves og påvirker pasienten

 • har avansert kunnskap om svikt i pasientens grunnleggende behov

 • har kunnskap om sykepleiens etikk og ulike etiske retningslinjer

 • har avansert kunnskap om faglige og etiske utfordringer i anestesisykepleie

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teori om pasientens opplevelse av anestesi, kirurgisk behandling og undersøkelser

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teori om kommunikasjon og samhandling med pasienten og pårørende

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teori om anestesi og analgesi

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teori om helt og delvis kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i grunnleggende behov

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen anestesisykepleie med utgangspunkt i fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap

 • kan, med noe veiledning, kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor anestesisykepleie, både med spesialister og til allmenheten

 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser i klinisk praksis

Innhold

 • Anestesisykepleie i et historisk perspektiv.
 • Anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder.
 • Faglige og etiske utfordringer i anestesisykepleien.
 • Forebygging av pre-, per- og postanestetiske komplikasjoner.

Pasientens opplevelser, reaksjoner og behov når de får anestesi:

 • Preanestetisk vurdering og risikovurdering.
 • Innledning, vedlikehold og avslutning av anestesi.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, simulering, gruppearbeid, seminar og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til vurdering i emnet må følgende være godkjent:

Studieroppgave 1 - Regional anestesi. Den våkne pasienten

 • Studenten utarbeider problemstilling selv.
 • Utføres individuelt.
 • Omfang: 3000 ord (+/- 20 prosent).   
 • Selvvalgt pensum skal anvendes i besvarelsen.
 • Besvarelsen skal skrives i henhold til  Vurdering av skriftlige arbeider i programplanens kapittel Vurdering.
 • Studenten får skriftlig tilbakemelding fra lærer.

Studieoppgave 2 - Generell anestesi

 • Studenten utarbeider problemstilling selv.
 • Utføres individuelt.
 • Omfang: 3000 ord (+/- 20 prosent).
 • Selvvalgt pensum skal anvendes i besvarelsen.
 • Besvarelsen skal skrives i henhold til   Vurdering av skriftlige arbeider i programplanens kapittel Vurdering 
 • Studenten får skriftlig og muntlig tilbakemelding fra medstudenter og muntlig tilbakemelding fra lærer.

Refleksjonsnotat

 • Om et aktuelt tema
 • Utføres individuelt
 • Omfang

Deltakelse i obligatoriske aktiviteter

 • Simulering
 • Gruppearbeid
 • Seminar

Vurdering og eksamen

Skriftlig fordypningsoppgave utført individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter. Oppgaven skal bestå av en prosjektbeskrivelse for enten et forskningsarbeid eller et kvalitetsarbeid basert på en litteraturgjennomgang og skal utarbeides i henhold til Vurdering av skriftlige arbeider i kapitelet om vurdering i programplanen.

Det avsettes fem skriveuker til arbeidet med oppgaven.

Det gis fire timer veiledning per oppgave.Ved stryk gis det tilbud om to nye veiledningstimer.

Omfang: 5000 ord (+/- 20 prosent).

Oppgavens tittel vil framkomme på karakterutskriften.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. Ved gruppeeksamen gis det en felles karakter for alle studentene i gruppen. Ved karakteren F kan studenten(e) levere omarbeidet versjon av oppgaven 1 gang.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, hvorav én sensor må være ekstern.

Emneoverlapp

ANEST6100 og MANES5100 er 100% overlappende.