EPN

MAKRE4100 Teoretiske studier i kreftsykepleierens funksjons- og ansvarsområder 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Theoretical Studies in Cancer Nursing 1
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i kreftsykepleie / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for eldre personer / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i empowerment og helsefremmende arbeid / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i rehabilitering og habilitering / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i helsesykepleie / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i samfunnsernæring / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykisk helsearbeid / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ernæringskompetanse for helsepersonell
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Formålet med dette emnet er at studentene får inngående kunnskaper i medisinsk behandling av kreft samt å yte faglig forsvarlig sykepleie til kreftpasienter og deres pårørende under behandlingen.

Emnet gir et bredt teoretisk grunnlag om hva kreft er, hvordan sykdommen utvikles og ulike behandlingsformer. Sentralt for emnet er hvilke konsekvenser behandlingen får for pasienten samt hvordan kreftsykepleier bør tilnærme seg pasienten. Utover dette inneholder emnet drøftelser av hvordan kreftsykepleier må basere yrkesutøvelsen på pasientens og pårørendes ressurser og opplevelse av sykdom og behandling. Symptomlindring og fenomen som håp og livskvalitet er sentralt.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helsevitenskap og ha autorisasjon som sykepleier.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap og ferdigheter:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for hvordan kreft utvikles og behandles
 • kan gjøre rede for mikrobiologiske prosesser og infeksjonsforebyggende prinsipper relatert til kreftsykepleie
 • kan beskrive kreftsykdoms betydning nasjonalt og internasjonalt i forhold til FNs bærekraftsmål
 • kan gjøre rede for virkninger og bivirkninger av legemidler brukt innen onkologi
 • kan analysere konsekvenser av kreftsykdom og kreftbehandling i et aldersperspektiv
 • kan vurdere krise, sorg og mestringsstrategier relatert til kreftsykdom
 • kan drøfte kreftsykepleie i ulike kulturer
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teorier om pasientopplevelser og -reaksjoner ved kreftsykdom og kreftbehandling i et alders- og flerkulturelt perspektiv
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori innenfor medisinsk og kirurgisk behandling av kreftsykdommer

Ferdigheter

Studenten

 • kan diskutere, beskrive og evaluere sykepleieintervensjoner til kreftpasienter og deres pårørende i et alders- og flerkulturelt perspektiv
 • kan utlede praktiske implikasjoner av kunnskap og forskningsresultater innen kreftsykepleie

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, gruppearbeid, seminar og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Skriftlig oppgave med muntlig fremlegg. Gruppe på inntil 4 studenter. Omfang: inntil 2000 ord

Studentene får skriftlig tilbakemelding på besvarelsen fra faglærer og muntlig tilbakemelding fra medstudenter og faglærer på fremlegg.

Vurdering og eksamen

Skriftlig eksamen under tilsyn, i form av flervalgsoppgave, 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor kontrollerer oppgavesettet, den interne sensoren kontrollerer besvarelsene.  

Emneoverlapp

Emnet har 10 stp. overlapp med KREFT6100 Kreftsykepleiens naturvitenskapelige og fenomenologiske kunnskapsgrunnlag, 20 stp.