EPN

MAFARPRA Farmasøytisk praksis Emneplan

Engelsk emnenavn
Advanced Pre-Registration Training
Studieprogram
Masterstudium i farmasi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Gjennom praksisstudier i apotek skal studentene opparbeide et grunnlag for å mestre yrkesrollen som provisorfarmasøyt. Praksistiden skal gi studentene trening i å anvende sine kunnskaper og tilegne seg ferdigheter som bare kan læres gjennom praksis. De skal kunne bidra til at helse og livskvalitet fremmes for individ og samfunn gjennom aktiv bruk av sin kompetanse om legemidler på et avansert nivå. Det legges betydelig vekt på kommunikasjon ved farmasifaglig rådgivning, legemiddelgjennomganger og samhandling med annet helsepersonell. Kommunikasjon med sårbare pasientgrupper og utfordringer rundt tverrkulturell kommunikasjon gis spesiell oppmerksomhet. Studentene skal reflektere over egen faglige progresjon og kommende rolle som provisorfarmasøyt.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan drøfte farmasøytens rolle og betydning i samhandling med andre profesjoner i helsetjenesten
 • kan beskrive og drøfte ulike aspekter ved ledelse av apotek og det å være apoteker
 • kan kritisk vurdere legemidlers virkninger, bivirkninger og bruk i forebygging og behandling av fysisk og psykisk sykdom
 • kan kritisk vurdere problemstillinger knyttet til legemiddelhåndtering, klinisk farmasi og andre farmasøytiske tjenester
 • kan gjøre rede for digitale løsninger i helsevesenet og lovmessige utfordringer relatert til dette
 • kan drøfte utviklingen av apotekvesenet ut ifra et bærekraftig perspektiv

Ferdigheter 

Studenten

 • kan analysere, tilpasse og gi råd vedrørende avansert legemiddelterapi og legemiddelhåndtering i samhandling med annet helsepersonell, pårørende og pasient
 • kan med høy grad av selvstendighet samarbeide og kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og kulturell tilhørighet
 • kan anvende faglige kunnskaper på et avansert nivå for å identifisere og håndtere legemiddelrelaterte problemer, veilede og tilrettelegge for brukermedvirkning ved reseptekspedisjon og salg av legemidler og øvrige apotekvarer som bidrag til å ivareta pasientsikkerheten
 • kan kritisk vurdere kvalitetssystemet i apotek
 • kan utføre strukturerte legemiddelgjennomganger i samarbeid med annet helsepersonell i helsetjenesten
 • kan beherske selvstendig, forsvarlig tjenesteutøvelse i tråd med lover, forskrifter, yrkesetiske retningslinjer og bransjestandarder

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle sin farmasøytiske kunnskap med faglig trygghet, både skriftlig og muntlig, til aktuelle grupper og kan dokumentere helsehjelpen
 • kan anvende faglige kunnskaper i samhandling med helsepersonell, myndigheter og allmenheten for å bidra til å sikre optimal legemiddelbehandling og likeverdige farmasøytiske tjenester
 • kan analysere og reflektere over etiske problemstillinger i farmasøytisk yrkesutøvelse, vise respekt for brukere av farmasøytiske tjenester og gi veiledning som ivaretar brukernes integritet og rettigheter
 • kan reflektere kritisk over egne begrensninger og være bevisst eget arbeid, egen profesjon og farmasøytens rolle i apoteket, samfunnet og i samarbeid med annet helsepersonell
 • kan bruke observasjoner og erfaringer fra apotek som grunnlag for å utvikle egen lederrolle

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet omfatter to måneder veiledet praksis i apotek. I tillegg omfatter arbeids- og undervisningsformene forelesninger og seminarer med oppgaveløsning. Digitale læringsressurser brukes aktivt i emnet.

Det legges også opp til diskusjoner mellom utdanningen, praksisveiledere og studenter via digitale verktøy. Studentene får tett oppfølging av veileder i apoteket og har jevnlige faglige veiledningsmøter.

Underveis i praksisperioden arbeider studentene individuelt med skriftlige oppgaver relatert til praksis.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å bestå del 1 praksis:

 • obligatoriske oppgaver knyttet til praksis, som definert i praksishefte

Merk at det er krav om 90 prosent tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon om tilstedeværelseskrav i praksis, se «Vurdering av ekstern praksis» i programplanens hoveddel.

Vurdering og eksamen

Kombinert vurdering bestående av:

Del 1 Praksis

Vurderte praksisstudier. Det kreves minimum 90 prosent tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon om tilstedeværelseskrav i praksis, se «Vurdering av ekstern praksis» i programplanens hoveddel. 

Del 2 Eksamen

Individuell muntlig eksamen, inntil 30 min.

Både del 1 praksis og del 2 eksamen må være bestått for å bestå emnet.Del 1 praksis må være bestått for å kunne avlegge del 2 eksamen. Ikke bestått del 1 praksis innebærer normalt at studenten må ta hele praksisperioden på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1: Ikke relevant

Del 2: Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Del 1 Bestått - ikke bestått

Del 2 Gradert skala A-F

Sensorordning

Praksis

Midt- og sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder og emneansvarlig ved universitetet. Endelig vedtak om bestått - ikke bestått fattes av universitetet.

Eksamen

Én intern og én ekstern sensor vurderer hver besvarelse.

Emneoverlapp

Ingen.