EPN

MAFAR5900 Masteroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Master´s Thesis
Studieprogram
Masterstudium i farmasi
Omfang
50 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Masteroppgaven skal være et selvstendig og veiledet forskningsarbeid.

Studentene får tilbud om oppgaver som enten kan være knyttet til forskningsprosjekter ved universitetet eller eksterne norske og utenlandske institusjoner som universitetet har avtale med. I spesielle tilfeller kan det være aktuelt at oppgaven springer ut fra studentens eget initiativ til prosjekt.

Studentene velger tema for masteroppgaven ut ifra faglig bakgrunn og interesse. Aktuelle prosjektskisser gjøres tilgjengelig digitalt.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha bestått alle eksamener i 1. studieår før de kan påbegynne emnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten

 • kan tilegne seg avansert kunnskap innenfor masteroppgavens fagområde fra relevant forsknings- og faglitteratur
 • kan forklare det teoretiske grunnlaget som ligger til grunn for masteroppgavens tema og for metodene som inngår i arbeidet
 • kan kritisk vurdere tidligere forskning, eksisterende teori og metoder som ligger til grunn for masteroppgavens problemstilling
 • kan vurdere tidligere forskning som grunnlag for å kritisk vurdere egne resultater

Ferdigheter

Studenten 

 • kan utarbeide en prosjektbeskrivelse for masterprosjektet under veiledning og i tråd med vitenskapelig metode
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer   
 • kan utføre metoder, beregninger, analyser og undersøkelser som er aktuelle for masteroppgaven på en selvstendig måte
 • kan kvalitetssikre eget arbeid
 • kan presentere resultater på en vitenskapelig måte og drøfte disse opp mot tidligere forskning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende vitenskapelige metoder på nye og ukjente fagområder og formulere nye forskningsspørsmål
 • kan kritisk analysere og sette sammen kunnskap fra ulike kilder
 • kan formidle et omfattende selvstendig arbeid, både skriftlig og muntlig, i henhold til gjeldende konvensjoner for vitenskapelig rapportering    
 • kan formidle forskningsresultater både til spesialister og allmenheten
 • kan identifisere og drøfte etiske problemstillinger i forskning i tråd med gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjekter presenteres for studentene i studiets første semester. Egne prosjekter må godkjennes av emneansvarlig på samme tidspunkt.

Veileder oppnevnes i forbindelse med fordeling av oppgavene. Veiledningen skal sikre en tilfredsstillende progresjon og kvalitet i arbeidet. Student og veileder inngår en skriftlig avtale som regulerer ansvars- og rettighetsforhold, tidsrammer og tilgjengelighet.

Studentene samles til seminarer i løpet av masteroppgaveperioden. I begynnelsen av andre studieår samles studenter og veiledere til oppstartseminar. Noen uker senere arrangeres nytt seminar for å presentere og diskutere de individuelle prosjektplanene. I løpet av året arrangeres flere samlinger som tar opp aktuelle temaer. Avslutningsvis samles studentene til et seminar for presentasjon av resultatene.

Detaljerte retningslinjer for masteroppgaven blir publisert digitalt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 80 % tilstedeværelse på seminarer
 • prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan etter gitte kriterier

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig masteroppgave og individuell muntlig eksamen inkludert presentasjon av oppgaven, inntil 1,5 time. Masteroppgaven kan skrives som en monografi på inntil 80 sider eller et artikkelmanus med et utdypende tillegg (kappe), der tillegget kan være på inntil 45 sider.

For å kunne framstille seg til muntlig eksamen må den skriftlige oppgaven være vurdert til A-E (foreløpig karakter). Endelig karakter fastsettes etter muntlig eksamen. Karakteren kan justeres én karakter opp eller ned etter muntlig eksamen.

Oppgaven skrives på norsk eller engelsk. Muntlig eksamen kan avlegges på norsk eller engelsk, uavhengig av hvilket språk oppgaven er skrevet på.

Ny eksamen: Dersom masteroppgaven blir vurdert til F (ikke bestått) kan studenten levere omarbeidet versjon av oppgaven én (1) gang.

Sensur på den skriftlige delen av eksamen kan påklages. Dersom karakteren endres ved klagesensur, og muntlig eksamen allerede er avholdt, må muntlig eksamen gjennomføres på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Én intern og én ekstern sensor vurderer hver besvarelse.