EPN-V2

MAFAR4200 Pasientrettet behandling og helsekompetanse Emneplan

Engelsk emnenavn
Patient-Centered Treatment and Health Literacy
Studieprogram
Masterstudium i farmasi
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal gi studentene kompetanse i å bidra i pasientrettet farmakologisk behandling med fokus på sårbare pasientgrupper som barn og unge, gravide, eldre og kronisk syke. Emnet inneholder temaer som farmakologisk variasjon (farmakodynamikk og -kinetikk), pasientsikkerhetsaspekter og individualisert behandling med legemiddelmonitorering. Emnet omhandler også bruk av farmakogenetiske analyser, kompleks farmakoterapi, kompatibilitet og administrering av legemidler i infusjonsvæsker og bruk av radioaktive preparater. I tillegg vil emnet gi studentene forståelse for helsekompetanse («health literacy»). Forholdet mellom helseøkonomiske prinsipper og rasjonell legemiddelbruk vil også være et sentralt tema, i tillegg til ledelse og ulike lederroller i farmasøytisk virksomhet.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan kritisk vurdere legemidlers effekter, bivirkninger og bruk i forebygging og behandling av ulike sykdommer på en pasientrettet måte
 • kan analysere problemstillinger knyttet til legemiddelhåndtering, klinisk farmasi og andre farmasøytiske tjenester
 • kan drøfte årsaker til farmakologisk variasjon i avansert legemiddelbehandling på individ- og gruppenivå
 • kan kritisk vurdere krav til datainnsamling og dokumentasjon av kliniske utprøvninger av legemidler
 • kan vurdere farmasøytiske problemstillinger knyttet til administrasjon av legemidler i infusjonsvæsker
 • kan drøfte betydningen av hvordan variasjon i helsekompetanse kan påvirke ulike pasient- og brukergruppers sykdomshåndtering, mestring og egenomsorg
 • kan drøfte betydningen av forholdet mellom helseøkonomiske prinsipper og rasjonell legemiddelbruk i et individ- og samfunnsperspektiv
 • kan analysere og drøfte ledelse og ulike lederroller i farmasøytisk virksomhet

Ferdigheter

Studenten

 • kan følge opp pasienter med avansert legemiddelbehandling på individ- og gruppenivå for optimal farmakoterapi
 • kan identifisere årsaker til variasjon i farmakokinetikk og -dynamikk og foreslå løsninger på avanserte teoretiske og praktiske farmasifaglige utfordringer
 • kan belyse problemstillinger knyttet til avansert farmakoterapi hos spesielle pasientgrupper som barn, gravide/ammende og eldre
 • kan bidra med råd om legemiddelhåndtering og anvende avansert farmakoterapi i samhandling med annet helsepersonell, pårørende og pasienter
 • kan kritisk evaluere avanserte farmasøytiske tjenester som bidrar til optimal farmakoterapi og pasientsikkerhet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til internasjonal forskningslitteratur og ulike informasjonskilder og anvende disse til å formulere faglige resonnementer på en selvstendig måte
 • kan anvende sentrale statistiske og epidemiologiske metoder

Generell kompetanse

Studenten

 • kan evaluere og formidle farmasifaglige problemstillinger, analyser, forskningsresultater og konklusjoner til annet helsepersonell på en strukturert måte
 • kan formidle evidensbasert kunnskap til helsepersonell, legemiddelbrukere og allmennheten
 • kan bidra til optimal legemiddelbehandling for den enkelte pasient og pasientgrupper gjennom tverrfaglig samarbeid
 • kan bidra i tverrprofesjonell samhandling om nye og innovative behandlingsmuligheter
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i faglig ledelse
 • kan bidra til utvikling av faget og farmasøytens rolle i samfunnet og i internasjonalt samarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer omfatter forelesninger og studentaktive seminarer med bruk av omvendt undervisning, digitale læringsressurser som medisinske databaser og oppslagsverk og arbeid med gruppebaserte case-oppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Minimum 90 prosent tilstedeværelse på obligatoriske undervisningsaktiviteter
 • Presentasjon av to caseoppgaver i grupper på 4-5 studenter

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen, inntil 30 min.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Én intern og én ekstern sensor vurderer hver besvarelse.

Emneoverlapp

Ingen.