EPN

MAFAR4100 Innovasjon i helse Emneplan

Engelsk emnenavn
Innovation within Healthcare
Studieprogram
Masterstudium i helse og teknologi – spesialisering i biomedisin / Masterstudium i farmasi / Masterstudium i helse og teknologi – spesialisering i radiografi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for eldre personer / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i rehabilitering og habilitering / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Engelsk (norsk dersom ingen engelskspråklige er oppmeldt til emnet)

Emnet er en introduksjon til innovasjon som skal inspirere til nytenkning og gi studentene en oversikt over en verktøykasse de kan benytte i innovasjonsprosesser. Studentene skal få en forståelse for hva som skal til for å lykkes med et innovasjonsprosjekt.

Studentene skal lære å utforme samt teste ut et verdiforslag, og de skal lære hvordan de kan løse et problem innen helse med nye løsninger. Emnet favner både kommersiell og ikke-kommersiell innovasjon.  Emnet har som mål å bidra til en styrket innovasjonsforståelse og innovasjonskultur.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i farmasi / Masterstudium i helsevitenskap.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten  

 • kan redegjøre for teorier og metodikk knyttet til innovasjonsprosesser og innovasjonsstrategi
 • kan vurdere betydningen av og fremgangsmåter for brukermedvirkning
 • kan redegjøre for immaterielle rettigheter (patentere/varemerker/hemmelighold m.m.) inkludert samspillet med publisering og akademisk forskning
 • kan beskrive kommersialiseringsprosessene for kommersiell innovasjon, herunder utarbeidelse av forretningsplan, samt prosesser for realisering og disseminering av ikke-kommersiell innovasjon
 • kan beskrive finansieringsstrategier og finansieringskilder
 • kan identifisere og beskrive egnede faglige verktøy og prosesser for ulike innovasjonsprosjekter

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan anvende grunnleggende ferdigheter i behovsanalyse, problemforståelse og utarbeidelse av verdiforslag
 • kan anvende tankeprosesser for produkt- og tjenesteinnovasjon
 • kan validere innovasjonsideer gjennom kontakt med kunder/brukere/betalere og andre
 • kan anvende kunnskap om immaterielle rettigheter på ulike innovasjonsprosjekter og velge en egnet strategi
 • kan presentere innovasjonsprosjektet for ulike målgrupper (fremføre en effektiv «pitch»)
 • kan gjennomføre planlegging av et innovasjonsprosjekt under veiledning

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan identifisere innovasjonspotensial innenfor eget fagfelt/virkeområde
 • kan bidra i tverrfaglig teamarbeid og kan gi og ta tilbakemeldinger
 • kan redegjøre for innovasjonsprosesser innen helse
 • kan formidle selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer 
 • kan bidra til nytenking og innovasjon relevant for helse

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Arbeids- og undervisningsformene består av en kombinasjon av teoriforelesninger, veiledet og ikke-veiledet gruppearbeid og inspirasjonsforedrag fra aktører med erfaring fra reelle innovasjonsprosjekter. Grupper på 4-5 studenter dannes tidlig i emnet og skal jobbe sammen gjennom hele emnet, inkludert eksamen. En tverrfaglig sammensetning av gruppene tilstrebes.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • Minimum 90 prosent tilstedeværelse på obligatoriske undervisningsaktiviteter
 • En individuell flervalgstest av forståelse av teoretiske begrep
 • En prosjektplan/forretningsplan i gruppe på 4-5 studenter. Form og omfang på planen vil være avhengig av prosjektets art.

Vurdering og eksamen

Muntlig eksamen i gruppe på 4-5 studenter, inntil 30 minutter. Gruppen skal innledningsvis presentere eget innovasjonsprosjekt som en «salgspitch», med påfølgende utspørring og diskusjon mellom gruppen og sensorene. Vurdering gis på bakgrunn av gjennomføring og anvendelse av metoder, ikke om innovasjonsideen viser seg å være gjennomførbar eller ikke.

Ved engelsk gjennomføring av emnet kan studenter som ønsker det besvare eksamen på skandinavisk (norsk, svensk eller dansk).

Hjelpemidler ved eksamen

 • Prosjektplan/forretningsplan (se arbeidskrav).
 • Prosjektpresentasjon

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Det blir satt én felles karakter for gruppen.

Sensorordning

Én intern og én ekstern sensor vurderer hver besvarelse.