EPN

MAEN5900 Masteroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Master's Thesis
Studieprogram
Masterstudium i energi og miljø i bygg / Masterstudium i energi og miljø i bygg - deltid
Omfang
30 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Masteroppgaven skal være et individuelt, selvstendig og veiledet forsknings- eller utviklingsarbeid innenfor et sentralt fagområde i masterstudiet Energi og miljø i bygg. Masteroppgaven må anvende vitenskapelige teorier og metoder, og resultatet må ha elementer av ny kunnskap eller nye metoder. 

Forkunnskapskrav

Masteroppgaven bygger på alle emner fra foregående semestre eller tilsvarende kompetanse. Studenten må ha bestått minst 80 av 90 studiepoeng og må ha bestått alle emner som er relevant for valgte masteroppgaver for å ha har rett til veiledning med tilhørende arbeidskrav. 

Læringsutbytte

Masteroppgaven vil være relatert til energi og miljø for bygninger ved at studenten gjør riktige valg av system- og teknologiløsninger. Oppgaven kan fremme utvikling av nye løsninger og teknologier og kan gjennomføres enten i et akademisk miljø eller i tilknytning til næringslivet. Masteroppgaven skal være en fordypning i ett av eller en syntese mellom flere av mastergradens kjerneområder. Etter å ha gjennomført masteroppgaven har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten 

 • har avansert kunnskap i et spesialisert felt innenfor energi og miljø i bygg
 • har inngående kunnskap om relevante lover og regler for energi og miljø i bygninger
 • har inngående kunnskap i teorier som er relevante for temaet som behandles i masteroppgaven

Ferdigheter

Studenten 

 • kan anvende relevante vitenskapelige teorier og metoder i forsknings- og utviklingsprosjekter, enten i yrkessammenheng eller i videre studier
 • kan kritisk vurdere valgte analytiske metoder og simuleringer og deres begrensninger
 • kan foreta datainnsamlinger som grunnlag for de beslutninger som skal tas
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan formulere faglige resonnementer innenfor fagfeltet

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for både det indre og ytre miljøets betydning for menneskers hverdag
 • vet hvordan vitenskapelig basert kunnskap kan anvendes på en systematisk og kritisk måte for å kartlegge, formulere og analysere en aktuell problemstilling innen fagområdet.
 • kan innhente og tolke resultater fra nyere forskningslitteratur
 • kan presentere problemstillinger innen fagområdet, skriftlig og muntlig, med tanke på kritisk analyse av måledata og forskningsresultater
 • har bevissthet om følgende faktorer:
  • hvordan forskning kan bidra positivt til samfunnets utvikling
  • profesjonalitet, etisk framferd og toleranse i utførelse av arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektarbeid. Individuelt, selvstendig arbeid som utgjør 750 timer, og ender ut i masteroppgave (rapport) og muntlig presentasjon.

Veiledning

Hver student vil få tildelt en intern veileder og veiledningen kan bestå av inntil 20 timer i løpet av semesteret. Via veileder kan studentene bli knyttet til grupper satt sammen etter faglige kriterier og delta i seminarer, kollokvier og veiledningsgrupper. Masteroppgaven kan være knyttet til relevante FoU-prosjekter ved universitetet eller utviklet i samarbeid med ulike fag- og forskningsmiljøer, inkludert industribedrifter som universitetet har samarbeid med. Dersom oppgaven utføres i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver skal veileder herfra ha ansvar for veiledningen, i samarbeid med den interne veilederen ved universitetet.

Masteroppgaven

Arbeidet som utføres innen masteroppgaven skal baseres på forskningsmessige prinsipper. Masteroppgaven skal besvares med en skriftlig rapport etter format av vitenskapelig rapport. Rapporten skal beskrive problemstilling, arbeidet som er utført og redegjøre for resultater. Rapporten har to typer tilpasninger i forhold til en vitenskapelig rapport:

 • Innledningen vil kunne inneholde en vesentlig lengre redegjørelse for masteroppgavens tema. Diskusjonsdelen vil kunne inneholde en vesentlig mer omfattende diskusjon. Det vil bli stilt krav til kvalitetssikrede kildehenvisninger og tilhørende kildeliste.
 • En vesentlig del av masteroppgaven vil kunne være knyttet opp mot en oppdragsgivers problemstilling, selv om denne ikke er av direkte vitenskapelig natur. Veileder ved høgskolen vil se til at det blir tilstrekkelig innslag av vitenskapelige problemstillinger, løsningsmetoder og kritisk refleksjon.

Prototyper og/eller andre produkter som er utviklet kan inngå som en del av besvarelsen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen

Vurdering og eksamen

Masteroppgave, skriftlig rapport på ca. 60 sider. Prototyper og/eller andre produkter som studenten har utviklet, kan inngå som en del av besvarelsen. Muntlig presentasjon av oppgaven, hvoretter kandidaten blir stilt spørsmål fra sensorene. Sensorene fastsetter karakteren på masteroppgaven etter den muntlige presentasjonen og utspørringen.

Studentenes prestasjon (det vil si skriftlig rapport, presentasjon og svar samt eventuell prototyp) vil bli vurdert som en helhet.

Studentene kan klage på gitt karakter i samsvar med § 5-3 i Lov om universiteter og høgskoler. Ved klage vil den skriftlige rapporten (samt eventuell prototyp) bli revurdert. Hvis karakter etter ny vurdering avviker fra den opprinnelige, må studenten ta muntlig presentasjon og utspørring på nytt, og karakteren kan justeres opp eller ned, basert på presentasjonen samt svar på spørsmål.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To sensorer, hvorav minst en ekstern.