EPN

MAEN5200 Energidesign og bygningsfysikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Energy design and building physics
Studieprogram
Masterstudium i energi og miljø i bygg / Masterstudium i energi og miljø i bygg - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Faget energidesign og bygningsfysikk skal gi studentene en helhetlig kompetanse på analyser av bygningsfysiske prosesser i bygg. Faget har spesiell fokus på fasadens betydning i forhold til termisk komfort, dagslys, energi og fukt.

Anbefalte forkunnskaper

 • MAEN4100/MAEND4100 Termodynamikk, varme og massetransport.
 • MAEN4200/MAEND4200 Energibruk og inneklima.
 • MAEN4300/MAEND4300 Strømningsteknikk og numeriske beregninger.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, som definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har inngående kunnskap om

 • hvordan utvikle en fasade som skaper godt inneklima og lavt energiforbruk
 • fukt og varmetransport gjennom bygningskroppen herunder vinduer, vegger, tak og etasjeskillere
 • elementene i passivhusdesign med hensyn på inneklima og energi
 • rollene og prosessen for integrert bygningsdesign
 • de viktigste kriteriene og beregningsmetodene for dagslysdesign og energieffektiv belysning
 • luftstrømmer i bygninger og hvordan oppnå tette bygg
 • prinsipper ved varmegjenvinning og utfordringer med disse

Ferdigheter

Studenten kan

 • utføre beregninger og analysere resultatet vedrørende U- og g-verdier for vinduer, vegger, tak og etasjeskillere
 • utføre beregninger og analysere resultatet vedrørende termisk komfort ved fasader under solbelastning og ved lave utetemperaturer
 • utføre beregninger og analysere resultatet vedrørende kuldebroverdier
 • utføre beregninger og analysere resultatet vedrørende fukttransport gjennom konstruksjoner
 • utføre beregninger og analysere resultatet vedrørende dagslysforhold i rom og energibesparelse ved dagslysstyring
 • designe bygg som oppfyller kriteriene for godt inneklima og lavt energibruk
 • designe og analysere ventilasjon og infiltrasjon i sammenheng med trykkforhold og utforme løsninger som er samlet energioptimale
 • designe en fasade som gir termisk-, dagslys-  energi- og kostnadsmessig optimal løsning

Generell kompetanse

Studenten kan

 • analysere bygg og løse problemer knyttet til konstruktive bygningsfysiske detaljer, termisk komfort, dagslys, fukttekniske forhold og energi
 • vurdere omfang og fordeling av kuldebroer samt foreslå tiltak for bygg for å unngå kondens og oppnå god termisk komfort og energibruk
 • vurdere og velge riktig verktøy i forhold til problemstilling
 • planlegge og utføre en bygningsfysisk analyse av de aktuelle problemstillinger i en bygning og gi relevante veiledninger

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid i gruppe.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen:

 • To milepælsmøter for prosjektet.

Vurdering og eksamen

Mappeeksamen som inneholder:

Prosjekt med individuell innlevering bestående av 5-7 deler, og muntlig presentasjon. 

Innholdet i mappen vurderes helhetlig.

Eksamen kan påklages, dersom karakter endres vil det bli avholdt ny presentasjon og mulighet for muntlig utspørring.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemilder tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer

Ekstern sensur brukes jevnlig.