EPN-V2

MAEN5100 Sanitasjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Sanitation
Studieprogram
Masterstudium i energi og miljø i bygg - deltid
Masterstudium i energi og miljø i bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I prosesser som berører bygging, drift og sanering av bygninger er det viktig å velge og handle på en slik måte at brukere og berørte ikke utsettes for fare eller ubehag. Det er derfor viktig i hele byggets levetid å ha fokus på renhold, avfallshåndtering, håndtering av farlige stoffer samt tilgang til frisk luft og rent vann.

Anbefalte forkunnskaper

MAEN/MAEND4200 Energbruki og inneklima, MAEN/MAEND4500 Varme- og kjøleteknikk og MAEN/MAEND4600 Ventilasjonsteknikk.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kunnskap om kriterier for godt inneklima og hvordan disse oppnås
 • inngående kunnskap om myndighetenes krav, lover, forskrifter samt om bransjenormer for inneklima, renhold og sanitærtekniske installasjoner
 • inngående kunnskap om helse og hygiene
 • avansert kunnskap om renhold, innemiljø og renholdstasjoner
 • avansert kunnskap om renhold og avfallshåndtering i byggefase og i drift
 • avansert kunnskap om varmtvann/ventilasjon og legionella
 • avansert kunnskap om vannkvalitet og kvalitetskrav
 • avansert kunnskap om korrosjon på rørsystemer
 • avansert kunnskap om anvendelse, skadebegrensninger og skadesanering vedrørende miljøgifter som PCB, asbest, tungmetaller
 • avansert kunnskap om våtroms-problematikk og kan anvende dette ved design av våtrom
 • kunnskap om prosjektering av sprinkler og øvrige slokkeanlegg

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere behov og forholde seg til gjeldende regler og normer, utarbeide kravspesifikasjoner for inneklima, renhold og sanitærtekniske løsninger
 • anvende renholdsmetoder som gir godt inneklima i bygninger
 • designe og vedlikeholde (rengjøre, rehabilitere) gode hygieniske forhold i våre bygninger
 • bidra til at gode hygieniske forhold er tilstede i bygninger under bygging, drift og rehabilitering
 • bruke relevante metoder for å beregne, spesifisere og designe anlegg for ventilasjon, vannforsyning, avløp, sanitærteknikk og varmtvannsberedning i hus i forhold til inneklima, renhold og sanitærbehov
 • analysere sanitæranlegg med hensyn på energibruk, økonomi og miljøbelastning
 • lede og optimalisere arbeid med sanitærtekniske installasjoner i bygg
 • designe korrosjonsrobuste rørsystemer og velge tiltak for å redusere korrosjon på korrosjonsutsatte systemer
 • utføre analyser med hensyn til materialvalg og bygningstekniske løsninger og anvende resultatene slik at det oppnås tilfredsstillende inneklima og sanitærtekniske anlegg i forhold til miljø og helse

Generell kompetanse

Studenten kan

 • planlegge, prosjektere, dimensjonere og kontrollere energieffektive varme-, ventilasjon- og sanitær-tekniske installasjoner
 • formulere problemstillinger og analysere dem ved bruk av vitenskapelige metoder.
 • arbeide selvstendig med analyser av sanitærtekniske anlegg

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid i gruppe.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen:

 • Tre individuelle øvinger, hver på to til fire sider.

Vurdering og eksamen

Del 1 Individuell skriftlig eksamen på tre timer, som teller 70 prosent.

Del 2 Prosjektarbeid i gruppe på to til tre studenter som teller 30 prosent. Rapport, gjennomføring, muntlig og visuell presentasjon i gruppe vurderes. Mulighet for individuell vurdering.

Eksamensdel 1) Eksamensresultat kan påklages. Eksamensdel 2) Eksamensresultat kan ikke påklages.

Begge eksamensdelene må være vurdert til karakter bestått/E eller bedre for at studentene skal kunne få bestått emnet.

Ved en eventuell og ny utsatt individuell skriftlig eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Hvis muntlig eksamen benyttes til ny og utsatt eksamen, kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Eksamensdel 1: Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Eksamensdel 2: Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Del 1 En intern sensor.

Del 2 To interne sensorer.

Ekstern sensur brukes jevnlig.