EPN

MAEN5010 Fornybar energi Emneplan

Engelsk emnenavn
Renewable Energy
Studieprogram
Masterstudium i energi og miljø i bygg / Masterstudium i energi og miljø i bygg - deltid
Omfang
5 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fornybare energikilder er viktig for å få til en bærekraftig økonomi. I et globalt perspektiv reduserer den miljømessige og sosiale negative effekten av konvensjonelt fossil brensel. I dagens i energisystemet brukes ofte fornybare og konvensjonelle energiteknologier parallelt.

Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, som definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har inngående kunnskap om

 • ulike fornybare energikilder med fokus på forskjellen mellom disse og energikilder fra fossilt brensel
 • teknologier som tas i bruk for å utnytte fornybare energikilder som termisk energi i bygninger og for produksjon av elektrisitet.
 • de viktigste prosesser og komponenter som anvendes i ulike system for fornybar energi basert på energikonvertering
 • fornybare energisystemers miljømessige ytelse

Ferdigheter

Studenten kan

 • relatere fornybar energi og fossile brensel til bærekraft
 • analysere og sammenligne fornybare energisystemer og konvensjonelle systemer basert på fossilt drivstoff med hensyn på miljøpåvirkning
 • utføre analyser av sammenhengen mellom teknologi og økonomi for fornybare energisystemer
 • utføre beregninger av energiproduksjon fra fornybare energikilder
 • dimensjonere solenergisystemer for oppvarming og produksjon av elektrisitet

Generell kompetanse

Studenten kan

 • bidra til utvikling av fornybare energikilder i komplekse energisystemer
 • fungere som prosjektmedarbeider i planlegging, bygging, og drift av bygningsintegrerte, fornybare energisystemer
 • bidra til nytenking i innovasjonsprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt individuell skriftlig eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Hvis muntlig eksamen benyttes til ny og utsatt eksamen, kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler vedlagt eksamensoppgaven samt håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensur brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Habtamu Bayera Madessa