EPN

MAEN4600 Ventilasjonsteknikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Ventilation Design
Studieprogram
Masterstudium i energi og miljø i bygg / Masterstudium i energi og miljø i bygg - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Faget gir innføring i moderne og energioptimal behovsstyrt ventilasjon. Krav, utforming, overlevering, funksjonskontroll og drift er temaer som dekkes.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om ventilasjonsbehov og behovsstyring av ventilasjonsanlegg
 • har spesialisert kunnskap om optimalisering og funksjonalitet for ventilasjonsanlegg med hensyn på sensormålte behovsnivåer, klimatisering på romnivå og med hensyn på energioptimal drift på aggregatnivå
 • har inngående kjennskap til myndighetenes krav, forskrifter, standarder og bransjenormer for ventilasjon
 • har inngående kjennskap til ventilasjonsanlegget som del av en helhetlig klimatiseringsløsning
 • har spesialisert kunnskap om prosesser knyttet til luftkondisjonering i forhold til komfortventilasjon i svømmeanlegg og sykehus
 • har inngående kunnskap om ventilasjonens rolle i forhold til sikkerhetsventilasjon i laboratorier og sykehus

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende vitenskapelige metoder på problemstillinger innen ventilasjon og inneklima på en selvstendig måte
 • velge riktige metoder og systemløsninger i forhold til å løse vitenskapelige og praktiske problemstillinger, og begrunne valget
 • prosjektere velfungerende behovsstyring av ventilasjonsanlegg i forhold til sensormålte behovsnivåer, klimatisering på romnivå og energioptimal drift på aggregatnivå
 • beregne luftmengdebehov og angi behovsstyringsstrategi
 • regne på luftstråler og ventilasjonsskapte luftbevegelser i forhold til lufthastighet, temperaturutvikling og forurensningstransport
 • utarbeide ventilasjonsteknisk kravspesifikasjon og anbudsmateriale
 • lede og vurdere kvaliteten på arbeidet med oppføring, innregulering og overlevering av behovsstyrte anlegg
 • analysere behovsstyrte ventilasjonsanlegg i drift og komme frem til riktige tiltak for å forbedre funksjon og redusere energibruk

Generell kompetanse

Studenten kan

 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konkusjoner innenfor fagområdet både med spesialister og til allmennheten
 • bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid, analyse av vitenskapelige artikler og prosjektarbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen:

 • En laboratorieoppgave med prosjektgruppen, påfølgende rapportering på ca. tre til seks sider. Tid i laboratorium ca. to timer.
 • En individuell øving på to til fem sider

Vurdering og eksamen

Del 1: Individuell skriftlig eksamen på tre timer, som teller 70 prosent.

Del 2: Prosjektrapport i gruppe på tre til fem studenter og som teller 30 prosent. Rapport, gjennomføring, muntlig og visuell presentasjon i gruppe vurderes.

Eksamensdel 1) Eksamensresultat kan påklages.

Eksamensdel 2) Eksamensresultat kan ikke påklages.

Begge eksamensdelene må være vurdert til karakter bestått/E eller bedre for at studentene skal kunne få bestått emnet.

Ved en eventuell og ny utsatt individuell skriftlig eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Hvis muntlig eksamen benyttes til ny og utsatt eksamen, kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Eksamensdel 1: Hjelpemidler vedlagt eksamensoppgaven. Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Eksamensdel 2: Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Del 1 En intern sensor.

Del 2 To interne sensorer.

Ekstern sensur brukes jevnlig.