EPN

MAEN4500 Varme- og kjøleteknikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Heating and cooling in buildings
Studieprogram
Masterstudium i energi og miljø i bygg / Masterstudium i energi og miljø i bygg - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Foruten grunnleggende kunnskap og teori, gir emnet studentene nødvendige ferdigheter og erfaring med å prosjektere varmesystemer i bygninger. Emnet bygger på emner fra først semester i første studieår i masterstudiet.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, som definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har inngående kunnskap om

 • produksjon av energi, bruk av energi og design av varmeforsyningssystemer
 • kjeler, kjelkoblinger, varmepumper, solvarme, fjernvarme, gass med mer for konvertering og overføring av energi
 • lover og regler, energidirektiv og energimerking
 • forbrenningsanlegg (bioenergi, kull, olje, gass) og forbrenningsprosesser
 • fjernvarmeanlegg; produksjon, distribusjon og abonnentsentraler
 • dampsystemer; temperatur, trykk, materialer og systemoppbygning
 • varmelegemer; radiatorer, aerotempere med mer
 • vannbårne anlegg, herunder ekspansjonssystemer, trykkforhold, sikkerhetsinnretninger
 • analysere lønnsomhet, tariffer, driftstid, investeringer, energipriser

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjennomføre varmebehovsberegninger
 • vurdere energibehov for bygning relatert til ytre klima med hensyn til uteklimaet, energibevisst arkitektur, varmetransport, varmeisolering, lufttetthet og infiltrasjonstap, internt varmetilskudd og solenergi
 • vurdere bygningers effekt og energimønster; belastningsmålinger, typisk energiforbruksmønster
 • beregne og vurdere riktig regulerings- og styringssystemer
 • analysere anlegg mht. energibruk, økonomi og miljøbelastning
 • vise hvordan tradisjonelle energiformer utnyttes, og de belastninger bruk av slike energikilder fører til for miljøet
 • designe oppvarmingsanlegg; beregne oppvarmingssystemer og energiproduksjonsanlegg; oppvarmingssystemer, kjøleanlegg til luftkondisjonering og varmepumper, ventilasjonssystemer, varmtvannsforsyning og komponenter
 • innregulere vannbårne anlegg
 • dimensjonere rørnett for vannbåren energi

Generell kompetanse

Studenten kan

 • beregne, designe og konstruere varmeproduserende anlegg, distribusjonsanlegg og oppvarmingsanlegg slik at miljøet ikke blir belastet unødvendig
 • kan formulere og analysere problemstillinger ved bruk av vitenskapelige metoder i prosjektarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen:

 • To individuelle øvinger, hver på tre til fem sider.

Vurdering og eksamen

Del 1 Individuell skriftlig eksamen på tre timer, som teller 70 prosent.

Del 2 Prosjektarbeid i gruppe på tre til fem studenter og som teller 30 prosent. Rapport, gjennomføring, muntlig og visuell presentasjon i gruppe vurderes. Mulighet for individuell vurdering

Eksamensdel 1) Eksamensresultat kan påklages.

Eksamensdel 2) Eksamensresultat kan ikke påklages.

Begge eksamensdelene må være vurdert til karakter bestått/E eller bedre for at studentene skal kunne få bestått emnet.

Ved en eventuell og ny utsatt individuell skriftlig eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Hvis muntlig eksamen benyttes til ny og utsatt eksamen, kan denne ikke påklages.  

Hjelpemidler ved eksamen

Eksamensdel 1: Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Eksamensdel 2: Alle.  

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Del 1 En intern sensor.

Del 2 To interne sensorer.

Ekstern sensur brukes jevnlig.