EPN

MAEN4400 Byggautomasjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Automation in Building
Studieprogram
Masterstudium i energi og miljø i bygg / Masterstudium i energi og miljø i bygg - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Automasjonssystemer i bygninger har som hovedmål å sørge for riktig inneklima til lavest mulig energibruk. Faget vil gi en dyp forståelse av reguleringsprinsipper på ulike nivå innen bygningsautomasjon. Videre vil det gjennomgås generelle og spesielle systemløsninger som sammenbinder varme, kjøle, varmepumpe og grunnvarme/kjøling i en felles integrert løsning. 

Det vil bli benyttet aktuelle programmeringsspråk/verktøy til utvikling av simuleringsmodeller til ulike reguleringsanalyser for «eksakt regulering» og til bruk av Proporsjonal Integral Derivat (PID) regulering. 

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, som definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • avansert kunnskap om styring -og reguleringsteknikk
 • spesialisert kunnskap om algoritmene for P, PI og PID regulatorer
 • kjennskap til prinsippene for DDC regulatorer, PLS enheter
 • kunnskap om BUS systemer og sentralt driftskontrollanlegg
 • spesialisert kunnskap om pådragsorganer og aktuatorer.
 • inngående kunnskap om ulike alternative reguleringssystemer for oppvarming, kjøling, ventilasjon og belysning.
 • kunnskap om modellering og simulering av ventilasjon varme- og klima-anlegg med hensyn på styring og regulering

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende vitenskapelige metoder på problemstillinger innen styring, regulering og bygg- automasjon på en selvstendig måte
 • vurdere inneklima, energibruk og driftskostnad relatert til automasjons-systemer integrerte i bygninger
 • velge riktige metoder for styring og regulering av oppvarming, kjøling, ventilasjon, og belysnings - anlegg
 • beregne pådragsorganers maksimalkapasitet og finne karakteristikkenes kurveform
 • beregne og vurdere tidskonstant for ulike komponenter av regulerings-systemer
 • tegne og beskrive blokkskjema og Process og Instrument diagram (P&iD) for regulerings systemer
 • gjennomføre stabilitetsanalyse av regulerings-systemer
 • analysere sentralt driftskontrollanlegg i drift og komme frem til riktige tiltak for å forbedre funksjoner for inneklima samt redusere energibruk og driftskostnad

Generell kompetanse

Studenten kan

 • planlegge og gjennomføre prosjekt der styring, regulering og byggautomasjon inngår
 • bidra til nytenking og være bidragsytere i innovasjonsprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen:

 • Fem individuelle øvinger relatert til forelesninger, hver på to til tre sider.

Vurdering og eksamen

Del 1 Individuell skriftlig eksamen på tre timer, som teller 70 prosent.

Del 2 Prosjektarbeid i gruppe på tre til fem studenter og som teller 30 prosent. Rapport, gjennomføring, muntlig og visuell presentasjon i gruppe vurderes.

Eksamensdel 1) Eksamensresultat kan påklages.

Eksamensdel 2) Eksamensresultat kan ikke påklages.

Begge eksamensdelene må være vurdert til karakter bestått/E eller bedre for at studentene skal kunne få bestått emnet.

Ved en eventuell og ny utsatt individuell skriftlig eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Hvis muntlig eksamen benyttes til ny og utsatt eksamen, kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Eksamensdel 1: Hjelpemidler vedlagt eksamensoppgaven. Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Eksamensdel 2: Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Del 1 En intern sensor.

Del 2 To interne sensorer.

Ekstern sensur brukes jevnlig.