EPN

MAEN4100 Termodynamikk, varme og massetransport Emneplan

Engelsk emnenavn
Thermodynamics, Heat and Mass Transfer
Studieprogram
Masterstudium i energi og miljø i bygg / Masterstudium i energi og miljø i bygg - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Mange fysiske fenomener og prosesser kan beskrives ved hjelp av termodynamikk, varme- og massetransport. Emnet skal gi et solid fundament for å kunne modellere, analysere, og beskrive termiske prosesser i tekniske installasjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap 

Studenten har inngående kunnskap om

 • innholdet i og betydningen av fasediagram, med spesielt fokus på fasediagram for vann
 • ideelle gassers modellforhold og ulike tilstandslikninger
 • masse- og energi-balanse - Termodynamikkens 1. lov
 • entropi, eksergi og anergi - Termodynamikkens 2. lov
 • forskjellene mellom reversible og irreversible prosesser
 • analyse av termodynamiske sykluser i varmepumper herunder kjølesyklus og energisyklus
 • relativ og spesifikk fuktighet, oppvarming og fukting, kjøling og avfukting, Mollier diagram
 • varmeledningsligningen (3-dimensjonal, transient) med grensebetingelser og initialbetingelse
 • ekstern og intern tvungen konveksjon, grensesjikt samt hastighets- og temperaturprofil. Empiriske korrelasjoner vil bli benyttet.
 • naturlig (fri) konveksjon og empiriske korrelasjoner for å beregne Nusselts tall
 • varmevekslere, analyse ved hjelp av logaritmisk midlere temperaturdifferanse og -- NTU metode
 • enkel strålingsfysikk og termisk stråling mellom faste flater.
 • prinsipper for beregning av massetransport ved diffusjon og konveksjon med vekt på fuktvandring

Ferdigheter

Studenten kan analysere

 • termodynamiske egenskaper ved hjelp av tabeller og tilstandsligning
 • termodynamiske prosesser ved hjelp av T-v T-s, P-h diagrammer, entropiforskjeller for irreversible og reversible prosesser
 • eksergidestruksjon for de ulike komponentene av et gitt system i gitte omgivelse
 • ytelsen av varmepumpe, kjølesyklus og utvalgte effekt-sykluser
 • prosesser i klimaanlegg ved hjelp av Mollier diagram
 • varmeledning i faste elementer, for eksempel i vegger (varmestrøm og temperaturfelt)
 • konvektiv varmetransport mellom fast legemer og væske ved både tvungen og naturlig konveksjon
 • varmeoverføring mellom varme og kalde væsker i varmevekslere
 • varmeutveksling mellom faste flater ved hjelp av termisk stråling

Generell kompetanse

Studenten kan

 • analysere systemers termodynamiske ytelse knyttet til varmepumper, kjølesykluser og utvalgte effekt-sykluser
 • kritisk velge hensiktsmessige empiriske korrelasjoner for de konvektive varmeoverføringskoeffisientene for beregning av varmevekslerens areal
 • analysere beregningsresultat
 • kommunisere med ingeniører og forskere innen emner relatert til termodynamikk, varme- og massetransport

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, veiledning, data- og regneøving.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Individuell mappeeksamen:

Mappen skal inneholde:

 

1.Et sett med egenproduserte oppgaver med et omfang som tilsvarer tidligere skoleeksamener i emnet.

 

2. Detaljert løsningsforslag til oppgavene i 1

 

3. Et notat med refleksjoner og erfaringer fra arbeidet med oppgavene og løsningsforslaget

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Hvis muntlig eksamen benyttes til ny og utsatt eksamen, kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler. Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensur brukes jevnlig.