EPN

MAEMP4200 Helsepedagogikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Health Pedagogy
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i empowerment og helsefremmende arbeid / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Emnet belyser og problematiserer sentrale begreper i helsepedagogikk og sammenhengen mellom begrepene. Helsepedagogiske metoder belyses og operasjonaliseres og digitale løsninger for helseutfordringer belyses og problematiseres. Gjennom egentrening og refleksjon oppnår studenten kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere helsepedagogiske tilbud til personer med helseutfordringer og deres pårørende, og å trekke brukerkunnskap inn i pasient/bruker- og pårørendeopplæring. Tverrprofesjonelt samarbeid og organisering av helsepedagogiske tiltak, samt betydningen av å være endringsagent på ulike arenaer når det gjelder helsefremming vektlegges.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helsevitenskap

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

  • kan kritisk vurdere begreper og metoder innenfor helsepedagogikk

Ferdigheter

Studenten:

  • studenten kan planlegge, gjennomføre, kritisk vurdere og dokumentere et helsepedagogisk opplegg til pasient(er)/bruker eller pårørende
  •  kan i en øvingssituasjon eller på eget arbeidssted anvende kunnskaper og ferdigheter innen helsepedagogikk i et tverrprofesjonelt samarbeid og i samhandling med pasient/bruker og pårørende
  • kan drøfte planlegging og gjennomføring av ulike helsepedagogiske metoder, eventuelt i samhandling med pasient/bruker og pårørende 

Generell kompetanse

Studenten:

  • kan kritisk analysere og trekke inn brukerkunnskap i pasient- og pårørendeopplæring individuelt og i gruppe

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, praktiske øvelser i helsepedagogiske metoder individuelt og i gruppe, gruppearbeid og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

  • minst 80 % deltakelse i praktiske øvelser innen helsepedagogikk
  • godkjent problemstilling for hjemmeeksamen innen fastsatt tidspunkt

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 2 uker, ut fra valgt emnes fokus og innhold. Studenten velger problemstilling. Omfang: 2500 ord (+/- 10 %).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Ekstern sensor vurderer minimum 20 % av besvarelsene sammen med en intern sensor. To interne sensorer vurderer de øvrige. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med MAPO4400 Helsepedagogikk, 10 stp.