EPN

MAEMP4100 Folkehelse, empowerment og helsefremmende arbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Public Health, Empowerment and Health Promotion
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i empowerment og helsefremmende arbeid / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for eldre personer / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i rehabilitering og habilitering / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Emnet fokuserer på lovverk og helsepolitiske føringer knyttet til folkehelsearbeid, empowerment og helsefremmende arbeid. Empowerment som begrep, prosess og resultat samt læring og mestring er sentrale fagområder. Studentene arbeider med begreper, teorier, modeller i forhold til folkehelsearbeid og folkehelsevitenskap. Samhandling, tverrprofesjonelt samarbeid og brukermedvirkning og beslutningsstøtte belyses og vurderes i et kritisk perspektiv. 

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helsevitenskap

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap                                                                                                                                 

Studenten:

  • kan analysere sentrale faglige og helsepolitiske føringer og konsekvenser for praksis
  • kan analysere helsepersonells rolle og funksjon innenfor fagområdene folkehelse, empowerment og helsefremmende arbeid
  • kan kritisk vurdere betydningen av sosial ulikhet og sammenheng mellom helse, makt og samfunn                                                                                                                    

Ferdigheter

Studenten:

  • kan analysere betydningen av prinsippene i empowermenttenkningen (bruker som ekspert på seg selv, medvirkning og maktomfordeling)

Generell kompetanse

Studenten:

  • kan analysere faglige og etiske problemstillinger innen fagområdene folkehelse, empowerment og helsefremmende arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, gruppearbeid og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er ingen arbeidskrav i emnet.

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 2 uker, på grunnlag av utdelt problemstilling. Omfang: 2500 ord (+/- 10 %).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Ekstern sensor vurderer minimum 20 % av besvarelsene sammen med en intern sensor. To interne sensorer vurderer de øvrige. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med MAPO4100 Folkehelse, empowerment og helsefremmende arbeid, 10 stp.