EPN

MABIO5200 Makrobeskjæring av operasjonspreparater Emneplan

Engelsk emnenavn
Surgical Pathology Dissection
Studieprogram
Masterstudium i helse og teknologi – spesialisering i biomedisin
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet danner et bredt teoretisk og praktisk grunnlag innen anatomi, patologi, terminologi og metoder som benyttes i makrobeskjæring av utvalgte operasjonspreparater i en patologiavdeling. Det fokuseres i tillegg på problemstillinger knyttet til fikseringstid og betydning for senere analyser av uttatt vev samt prosedyrer rundt biobanking av materiale.

Anbefalte forkunnskaper

Studenten bør ha minst ett års erfaring fra patologilaboratorium. Studenten bør dessuten ha tilgang til å gjøre makrobeskjæring i en patologiavdeling.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet. Emnet tilbys også som enkeltemne.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan drøfte lover og forskrifter som gjelder håndtering, dokumentasjon og arkivering av humant prøvemateriale
 • kan vurdere det makroskopiske og mikroskopiske utseendet til normalt vev så vel som vanlige patologiske forandringer i de aktuelle vev og organer
 • kan beskrive anatomi, patologi og terminologi for utvalgte operasjonspreparater

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan anvende gjeldende sikkerhetsforskrifter og tilfredsstille krav til hygiene under arbeid med utstyr, kjemikalier og biologisk prøvemateriale
 • kan på selvstendig måte identifisere makroskopiske forandringer i aktuelt prøvemateriale
 • kan strukturert utføre makrobeskjæring av sykelige forandringer i vev på en kvalitetssikret måte

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan arbeide kunnskapsbasert med makrobeskjæring i egen avdeling
 • kan kritisk vurdere prosedyrer for makrobeskjæring og bidra i opprettelsen av nye prosedyrer
 • kan kritisk vurdere behandling av humant materiale for spesialanalyser, biobanking og forskning

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er i hovedsak nettbasert og omfatter digitale forelesninger, digitale gruppeoppgaver og selvstudier. I selvstudiene inngår noe egentrening i makrobeskjæring. I tillegg inngår en obligatorisk samling på OsloMet på ca. 3 dager som inkluderer demonstrasjon av makrobeskjæring i en patologiavdeling. I gruppeoppgavene inngår muntlige fremlegg der studentene får tilbakemelding fra medstudenter og faglærer på sitt arbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 80 % tilstedeværelse i digital timeplanfestet undervisning
 • minimum 80 % tilstedeværelse på samling ved OsloMet
 • individuell presentasjon av rapport fra selvstendig utført makrobeskjæring, tidsramme 15- 20 minutter

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen, inntil 30 min.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Én intern og én ekstern sensor vurderer alle besvarelser.