EPN

MABIO4710 Avanserte bioanalytiske metoder Emneplan

Engelsk emnenavn
Advanced Bioanalytical Methods
Studieprogram
Masterstudium i helse og teknologi – spesialisering i biomedisin / Masterstudium i farmasi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet vil gi studentene en fordyping i sentrale metoder for prøveopparbeiding og analyse av både eksogene og endogene forbindelser i biologiske prøver. Metodeutvikling for kromatografiske og massespektrometriske analyser vil stå sentralt i emnet. Videre vil studentene få opplæring i virkemåte og bruk av avanserte analyseinstrumenter som i dag benyttes i kvalitative og kvantitative undersøkelser.

Anbefalte forkunnskaper

Analytisk kjemi/bioanalyse på bachelornivå.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helse og teknologi - spesialisering i biomedisin. Emnet tilbys også som enkeltemne, forutsatt ledig plass. Opptakskrav til enkeltemnet er det samme som for spesialisering i biomedisin.

Læringsutbytte

 • Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten

 • kan redegjøre for prinsippene for målrettede og ikke-målrettede analysestrategier i bioanalyse
 • kan beskrive avanserte teknikker for opparbeiding av biologisk matrikser, herunder ekstraksjons- og oppkonsentreringsteknikker egnet for biologiske prøver
 • kan beskrive virkemåte og bruksområder til avanserte analyseinstrumenter med vekt på kromatografiske og massespektrometriske teknikker
 • kan gjøre rede for kvantitative analyser og kalibreringsrutiner som benyttes i bioanalyse, herunder bruk av isotopmerkede standarder, kontrollprøver og sertifiserte referansematerialer
 • kan redegjøre for fremgangsmåter i identifikasjon av biomarkører inkludert dataekstraksjon, dataprosessering og datanalyse av store mengder analysedata
 • kan beskrive prinsippene for metodeutvikling og metodevalidering i bioanalyse samt de kvalitetskrav som stilles til slike analyser

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan gjøre bruk av relevant litteratur som utgangspunkt for metodeutvikling i bioanalyse
 • kan utforme forslag til egne analysemetoder der det må foretas selvstendige valg av hensiktsmessige prøveopparbeidings- og instrumentelle teknikker
 • kan gjøre bruk av ulike kalibreringsteknikker med tilhørende kvalitetskontrolltiltak i kvantitative analyser
 • kan utføre biomarkørbestemmelser basert på kromatografiske og massespektrometriske analyser
 • kan benytte statistiske metoder og statistisk programvare for å tolke og kvalitetskontrollere analyseresultatene

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan delta i kvalitetssikringsarbeid og metodeutvikling i det bioanalytiske laboratoriet.
 • kan bidra til teknologiutviklingen innenfor fagfeltet.
 • har oversikt over teknologiutvikling og fremtidsperspektiver innenfor fagfeltet.
 • har innsikt i anvendelsesområder og begrensinger i kromatografiske og massespektroskopiske analyseteknikker brukt i bioanalyse.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, seminarer med øvingsoppgaver og ferdighetstrening i form av laboratorieoppgaver.  Digitale læringsressurser vil bli gjort tilgjengelig for studentene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • en oppgave i gruppe på 2-4 studenter i form av et casestudium med muntlig presentasjon
 • to laboratorieprosjekter med innlevering av to laboratorierapporter etter gitte kriterier. Prosjektene utføres i grupper på 2-4 studenter.

Dersom undervisningen går på engelsk, må muntlig presentasjon av casestudium holdes på engelsk.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 3 timer.

Besvarelsen kan gis på engelsk eller et skandinavisk språk.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.
 • Formelsamling (vedlagt eksamensoppgaven)

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, hvorav minst én ekstern.

Opptakskrav

Emnet tilbys som enkeltemne, forutsatt ledig plass. For opptak til enkeltemne kreves:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende i bioingeniørfag, farmasi, bioteknologi, kjemiingeniørfag eller molekylærbiologi.  

Emneoverlapp

Ingen.