EPN-V2

MABIO4210 Biokjemiske og cellebiologiske analysemetoder Emneplan

Engelsk emnenavn
Methods in Biochemistry and Cell Biology
Studieprogram
Masterstudium i helse og teknologi – spesialisering i biomedisin
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet danner et teoretisk og praktisk grunnlag for å kunne vurdere valg og utførelse av metoder som er aktuelle både i dagens og framtidens medisinske diagnostikk og forskning. Dette omfatter immunologiske, biokjemiske, celle- og molekylærbiologiske metoder. I det praktiske arbeidet benyttes et utvalg av metodene.

Anbefalte forkunnskaper

 • Emnet bygger på MABIO4110 Molekylær cellebiologi eller tilsvarende.
 • Grunnleggende laboratorietekniske ferdigheter innen biokjemiske og cellebiologiske metoder på bachelornivå.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helse og teknologi - spesialisering i biomedisin.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • forstår og er i stand til å forklare et utvalg av biokjemiske og cellebiologiske metoder, deres muligheter og begrensninger
 • forstår begrepet proteomikk, prinsippet bak utvalgte analysemetoder og deres bruksområder
 • kan beskrive ulike teknikker for avansert mikroskopi, prinsipper og anvendelsesområder
 • forstår prinsippet for ulike metoder for tillaging av transgene dyr, og kan redegjøre for lover og forskrifter som regulerer fremstillingen av disse

Ferdigheter

Studenten

 • kan selvstendig vurdere utvalgte biokjemiske og cellebiologiske metoders egnethet, deres styrker og svakheter
 • kan selvstendig utføre og kritisk tolke resultater fra utvalgte metoder innenfor biokjemi og cellebiologi
 • kan utføre bioinformatiske søk i internettbaserte sekvensdatabaser
 • kan presentere forskningsresultater på vitenskapelig vis

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk vurdere aktuelle metoder i biomedisinsk forskning og diagnostikk
 • kan designe forsøk innenfor biokjemi og cellebiologi

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, studentpresentasjoner, seminarer samt ferdighetstrening i form av laboratoriearbeid. Digitale læringsressurser vil bli gjort tilgjengelig for studentene på forhånd og deler av undervisningen vil være organisert som omvendt undervisning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • tilstedeværelse på introduksjon til emnet
 • minimum 80 prosent tilstedeværelse på seminarer
 • minimum 80 prosent tilstedeværelse på laboratoriekurs
 • individuell laboratorierapport etter gitte kriterier.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen, inntil 30 minutter.

Besvarelsen kan gis på engelsk eller et skandinavisk språk.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel håndholdt kalkulator.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, hvorav minst én ekstern.

Emneoverlapp

10 stp overlapp med MABIO4200 Biokjemiske og cellebiologiske metoder.