EPN

MABIO4110 Molekylær cellebiologi Emneplan

Engelsk emnenavn
Molecular Cell Biology
Studieprogram
Masterstudium i helse og teknologi – spesialisering i biomedisin / Masterstudium i farmasi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet danner et bredt teoretisk grunnlag i biomedisinske fagområder og omfatter cellulær kommunikasjon, genregulering og kontroll av cellevekst. Fokus er på forskjeller mellom normale forhold og ulike patologiske tilstander. 

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helse og teknologi - spesialisering i biomedisin. Emnet tilbys også som enkeltemne, med samme opptakskrav som for spesialisering i biomedisin.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan forklare celleproliferasjon og diskutere ulike former for celledød og karsinogenese
 • kan redegjøre for cellulær kommunikasjon og biokjemisk signaloverføring og forklare hvordan disse prosessene er viktige for regulering av celledeling og celledød
 • kan beskrive ulike modeller for hvordan membrantransport foregår i celler og drøfte fellestrekk og ulikheter ved modellene
 • kan forklare hvordan ulike typer cytoskjelett er bygget opp og fungerer, samt diskutere hjelpeproteinenes regulatoriske roller
 • kan forklare detaljert om genregulering og redegjøre for ulike epigenetiske og posttranslasjonelle modifikasjoner
 • kan beskrive molekylære mekanismer for utvalgte metabolske og endokrine sykdommer samt kardiovaskulære og nevrologiske lidelser
 • kan redegjøre for ulike typer stamceller og drøfte deres anvendelsesmuligheter

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan anvende cellebiologi til å forklare både normale cellulære prosesser og noen utvalgte patologiske tilstander samt vurdere mulige strategier for intervensjon
 • kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til forskning innen molekylær cellebiologi

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan analysere, kritisk vurdere, sammenfatte og formidle vitenskapelige artikler innen molekylær cellebiologi
 • kan forklare utvalgte sykdommer på et molekylært nivå og i et global-epidemiologisk perspektiv
 • kan oppdatere sin kunnskap innen molekylær cellebiologi

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, digitale ressurser, seminarer med muntlige studentpresentasjoner og diskusjoner, gruppearbeid og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • presentasjon av forskningsartikkel, individuelt eller i gruppe på 3-6 studenter

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer.

Besvarelsen kan gis på engelsk eller et skandinavisk språk.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, hvorav minst én ekstern.

Opptakskrav

Emnet tilbys som enkeltemne. For opptak til enkeltemne kreves:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende i bioingeniørfag, farmasi, bioteknologi, kjemiingeniørfag eller molekylærbiologi.  

Emneoverlapp

10 stp overlapp med MABIO4100 Molekylær cellebiologi