EPN

MABIO4000 Vitenskapsteori, etikk og vitenskapelig metode Emneplan

Engelsk emnenavn
Theory of Science, Ethics and Reseach Methods
Studieprogram
Masterstudium i helse og teknologi – spesialisering i biomedisin / Masterstudium i farmasi
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter grunnleggende vitenskapsteoretiske aspekter og metoder som benyttes i planlegging, utførelse og formidling av forskningsprosjekter generelt. Det fokuseres dessuten på spesielle problemstillinger knyttet til helsevitenskapelig og medisinsk forskning, forskningsetikk og aktuell lovgivning.  

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helse og teknologi / Masterstudium i farmasi. Emnet tilbys også som enkeltemne.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap  

Studenten

 • kan drøfte betydningen av de viktigste vitenskapsteoretiske tradisjonene som har formet vårt syn på hva vitenskap er og bør være 
 • kan vurdere sentrale metodologiske tilnærminger til epidemiologisk og medisinsk forskning  
 • kan drøfte innhold og betydning av internasjonale konvensjoner og grunnlagsdokumenter som er relevant for medisinsk forskning og forskningsetikk  
 • kan kritisk vurdere og drøfte verdien av brukermedvirkning og både spesialisert og generell forskningsformidling 
 • kan vurdere muligheter for innovasjon og entreprenørskap i naturvitenskapelig og medisinsk forskning

Ferdigheter  

Studenten  

 • kan beskrive og drøfte nyere hovedretninger i vitenskapsteori 
 • kan anvende kunnskaper om studiedesign i prosjektplanlegging 
 • kan reflektere over og drøfte rettigheter og plikter som gjelder forskerrollen og prosjektledelse 
 • kan identifisere relevante metoder i kvalitativ og kvantitativ forskning og metodeutvikling 
 • kan drøfte aktuelle forskningsetiske problemstillinger i helsevitenskapelig forskning 
 • kan anvende, drøfte og referere til lover og retningslinjer om forskningsetikk og medisinsk forskning 

Generell kompetanse  

Studenten

 • kan kritisk vurdere kvalitet og relevans i vitenskapelige artikler  
 • kan sammenfatte, presentere og formidle helsevitenskapelig kunnskap  
 • kan identifisere relevante studiedesign i planlegging av forskningsprosjekter 
 • kan arbeide kunnskapsbasert på eget fagområde og bidra i planlegging av forskningsprosjekter 
 • kan vurdere om et forskningsprosjekt krever ulike former for avtaler, registreringer og godkjenninger 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Undervisningen vil i hovedsak bli gjennomført digitalt, men suppleres med seminarer på campus i løpet av emnet.  

 Arbeids- og undervisningsformene omfatter digitale forelesninger, digitale gruppeoppgaver, selvstudier samt fordypnings- og refleksjonsoppgaver på seminar med relevante problemstillinger. I seminarene inngår muntlige fremlegg, der studentene får tilbakemelding fra medstudenter og faglærer på sitt gruppearbeid. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:  

 • Muntlig fremlegg i gruppe på 2-5 studenter 

Vurdering og eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen over 5 dager i gruppe på 3-4 studenter, inntil 3500 ord  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor vurderer alle besvarelsene