EPN

MAABI4000 Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap Emneplan

Engelsk emnenavn
Natural Science related to Nursing
Studieprogram
Masterstudium i anestesisykepleie / Masterstudium i barnesykepleie / Masterstudium i intensivsykepleie
Masterstudium i anestesisykepleie / Masterstudium i barnesykepleie / Masterstudium i intensivsykepleie
Omfang
10 stp.
Studieår
2019/2020
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal studenten tilegne seg inngående kunnskap om hvordan organer og organsystemer fungerer i forhold til hverandre, og hvordan patofysiologiske prosesser og medisinske sykdomstilstander starter og utvikles. Denne kunnskapen danner et nødvendig grunnlag for at studenten skal kunne observere, vurdere og identifisere symptomer hos aktuelle pasientgrupper.

Kunnskap om virkning og bivirkning av legemidler og forståelse av farmakodynamiske og farmakokinetiske prinsipper skal bidra til at studenten skal kunne administrere avansert legemiddelbehandling på en faglig forsvarlig måte.

Kunnskap om avansert medisinsk behandling ved svikt i vitale funksjoner relatert til ulike medisinske og kirurgiske tilstander er nødvendig for at studenten skal kunne delta i, gjennomføre og overvåke avansert medisinsk behandling, og å forebygge komplikasjoner i behandlingen.

Akutt og/eller kritisk syke pasienter har redusert immunforsvar og er spesielt utsatt for nosokomiale infeksjoner. For å kunne ivareta akutt og/eller syke pasienter skal studenten tilegne seg inngående kunnskap om mikroorganismers levemåte, virulens, smittemåte og infeksjonsforebyggende arbeid.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap og ferdigheter:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om hvordan organer og organsystemer fungerer, og hvordan patofysiologiske prosesser og medisinske sykdomstilstander starter, utvikles, observeres og behandles
 • har inngående kunnskap om mikroorganismers levemåte, virulens, smittemåte og det infeksjonsforebyggende arbeidet ved akutt og kritisk sykdom
 • har inngående kunnskap om farmakodynamiske og farmakokinetiske prinsipper
 • har inngående kunnskap om virkninger og bivirkninger av legemidler ved behandling av akutt og kritisk sykdom
 • har inngående kunnskap om lover og forskrifter som regulerer bruk av medisinsk utstyr for å kunne bruke utstyret på en sikker og forsvarlig måte og forebygge pasientskade

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori om patofysiologiske prosesser og medisinske sykdomstilstander

Innhold

 • Respirasjonssvikt og respirasjonsregulering.
 • Sirkulasjonssvikt og sirkulasjonsregulering.
 • Avansert hjerte-lunge-redning.
 • Nevrofysiologi.
 • Fysiologi ved stress og smerte.
 • Akutt smerte.
 • Syre-base-regulering og -forstyrrelser.
 • Blod og blodets bestanddeler.
 • Immunologi.
 • Farmakokinetikk og -dynamikk - alle aldersgrupper.
 • Legemiddel - interaksjoner og bivirkninger.
 • Aktuelle lover og forskrifter (meldeplikt ved avvik, ansvarsforhold).
 • Mikrobiologi og infeksjonsforebygging.
 • Multiorgansvikt.
 • Medisinsk utstyr.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, seks timer.

Hjelpemidler ved eksamen

 Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, hvorav én sensor må være ekstern.

Emneansvarlig

Frederik Hetmann

Emneoverlapp

ABIO6000 og MAABI4000 er 100% overlappende.