EPN

M5GMU2200 Musikk 1, emne 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Music 1, Part 2
Studieprogram
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag / Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
Kompletterende lærerutdanning
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt på emne M5GMU2100 Musikk 1, emne 1.

Forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om musikkfagets historie og rolle i samfunnet, læreplaner i faget og fagets læreplanhistorie

 • har forskningsbasert kunnskap om læring, estetiske og kreative læringsprosesser og ulike tilnærminger til progresjon i musikkundervisning

 • har kunnskap om musikalsk ungdomskultur, media og teknologi

 • har kunnskaper om musikklæreren som leder og tilrettelegger for musikkopplæring

 • har kunnskap om analoge og digitale læringsressurser og læringsmateriell for musikkfaget og kan vurdere disse kritisk

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan synge og bruke stemmen pa¿ varierte ma¿ter, kan akkompagnere og kan uttrykke seg musikalsk pa¿ ulike instrumenter

 • kan improvisere og komponere musikk med stemme, musikkinstrumenter og musikkteknologiske verktøy

 • mestrer ulike innfallsvinkler til progresjon i musikkfaget og til videreutvikling av grunnleggende ferdigheter og kompetanser i skolefaget musikk

 • kan lede prosesser i musisering, komponering og lytting for elever

 • kan planlegge, bruke og vurdere varierte arbeidsformer, metoder og vurderingsformer som bidrar til tilpasset musikkopplæring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre helhetlige undervisningsforløp og reflektere over sammenhenger mellom ma¿l, innhold og vurderingsformer i musikkfaget

 • kan initiere faglig samarbeid og legge til rette for musikkfaglig læring i flerfaglige prosjektarbeid

 • har innsikt i musikkens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i et samfunn preget av mangfold

 • kan stimulere elevenes evne og vilje til a¿ utforske, skape, oppleve, uttrykke og reflektere

Innhold

Musikk I, emne 2 gir studentene opplæring i utøvende virksomhet, musikalsk ungdomskultur, media og teknologi og innføring i skolefaget musikk, slik det er beskrevet for trinn 5-10 i gjeldende læreplan.

 

De fagdidaktiske delene av studiet er i særlig grad innrettet mot musikklærerens arbeid med elevers faglige læring på trinn 5-10. Undervisningsstoff og arbeidsmåter i studiet skal gi studentene ferdigheter, kunnskap og erfaring som gjør dem fortrolige med musikalsk ungdomskultur. Som en forberedelse til FoU-oppgaven, og senere masteroppgaven, vil studentene i dette emnet begynne å arbeide med musikkdidaktiske fagtekster og akademisk skriving i musikkdidaktikk.

Arbeids- og undervisningsformer

Se fagplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Nærmere informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse er beskrevet i den innledende delen av fagplanen. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i emne 2 kan avlegges:

 • Individuell skriftlig oppgave i musikkdidaktikk. Omfang: 1800 ord (+/¿ 10 %) eksklusiv litteraturliste og eventuelle vedlegg. Nærmere beskrivelse og formelle krav til oppgaven vil bli gitt sammen med oppgaveteksten. Dette arbeidskravet skal gi studentene øvelse i akademisk skriving i musikkdidaktikk.

 • Det er i tillegg krav om at studenten må gjennomføre flerfaglige arbeidskrav for å få avlegge eksamen i emnet. Se programplanen for nærmere informasjon om arbeidskravene.

Vurdering og eksamen

Eksamensform

Eksamenen består av to deleksamener. Eksamensdelene vurderes hver for seg med separate karakterer. Deleksamen 1 vektes med 51 %, mens deleksamen 2 vektes med 49 % i samlet karakter for emnet.

 

Deleksamen 1:

Individuell undervisningspraktisk eksamen. Kandidaten skal ut fra gitte rammer utforme et 15 minutter langt undervisningsopplegg og gjennomføre det med en studentgruppe. Oppgaven gis 48 timer før eksamen.

 

Deleksamen 2:

Individuell eksamen i spill på instrument 1. Studenten legger opp en repertoarliste på fem-sju stykker/sanger. På eksamen prøves studenten i minimum to stykker/sanger, hvorav ett/en er selvvalgt. Varighet: 5-10 minutter.

Ny/utsatt eksamen

Ved gyldig fravær eller ikke bestått resultat, må kun den aktuelle eksamensdelen tas opp igjen.

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Se under Vurdering/eksamen.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor.