EPN

M5GEN1200 Engelsk, emne 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
English, Subject 2
Studieprogram
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, design, kunst og håndverk / Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 / Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt på emne M5GEN1100 Engelsk, emne 1.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til litteratur og andre kulturelle uttrykk som kan brukes i undervisning av barn og unge
 • kjenner forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget på trinn 5-10

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og selvstendig
 • kan planlegge og lede varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale, som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene
 • kan oppdage lese- og skrivevansker og legge til rette for tilpasset opplæring
 • kan diskutere, muntlig og skriftlig, et utvalg av skjønn- og faglitteratur
 • kan innhente og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle tema til bruk i undervisningen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset elever på trinn 5-10
 • kan reflektere over egen læring og undervisningspraksis i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling
 • kan vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse

Innhold

Elevers arbeid med engelskspråklige tekster:

 • Analyse og valg av tekster for barn og unge
 • Grunnleggende sjangerkunnskap
 • Interkulturell kommunikasjon
 • Tilpasset opplæring i forhold til en mangfoldig elevgruppe
 • Kritisk bruk av digitale læringskilder og verktøy
 • Arbeid med grunnleggende ferdigheter i engelskfaget, med fokus på lesing, regning og digitale ferdigheter
 • Samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i noen engelsktalende land

Studieopphold i engelskspråklig land

Som del av undervisning i emne 2 tilbys studentene et studieopphold ved en partnerinstitusjon i et engelskspråklig land. Studentene vil da få anledning til å arbeide med det muntlige språket i en autentisk ramme og utvide sin kunnskap om engelskspråklig litteratur, kultur, samfunnsliv og historie. Kostnader i forbindelse med studieoppholdet dekkes av studentene selv. Informasjon om reisemål og kostnader gis ved semesterstart. Studieoppholdet er ikke obligatorisk, og studenter som av ulike årsaker ikke har anledning til å delta på studieoppholdet, deltar i samme perioden på tilsvarende undervisningsopplegg med tilsvarende læringsutbytte på OsloMet.

Arbeids- og undervisningsformer

Se fagplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges:

 • Individuell skriftlig oppgave, tekst på 900 ord +/- 10 %. Formålet med oppgaven er arbeid med tekstanalyse og sjangerkunnskap, utvikling av studentenes skriveferdigheter og bruk av tekstbehandling og referanseverktøy.
 • Muntlig presentasjon i grupper på 3-4 studenter, med omfang 15 minutter. Studentene skal bruke praktiske-estetiske uttrykksformer i utformingen av presentasjonen, som for eksempel rollespill, drama eller sammensatte tekster (inkl. sosiale medier). Formålet med oppgaven er arbeid med grunnleggende ferdigheter, interkulturell kommunikasjon og tilpasset opplæring.
 • Krav om deltakelse i undervisningen (som beskrevet under «Arbeidskrav» i den innledende delen av fagplanen).

Vurdering og eksamen

Individuell fem timers skriftlig eksamen under tilsyn. Eksamensspråket er engelsk.

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.